MAPA STRONY: EDUKACJA SPECJALNA

Strona osobista
Moja działalność naukowa
Wykaz publikacji
Tematy prac
Piotr Gindrich

Niedostosowanie/nieprzystosowanie społeczne

Wstępne rozważania w zakresie terminologii, epidemiologii oraz fenomenologii

Wprowadzenie w problematykę
Niedostosowanie społeczne i zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach
Kleptomania. Pojęcie i kryteria
Kradzieże sklepowe
Analiza podstawowych pojęć dotyczących istoty społecznej złego przystosowania
Zjawisko złego przystosowania w wymiarze globalnym

Zaburzenia w zachowaniu, zachowania problemowe i ryzykanckie

Zaburzenia w zachowaniu w naukach medycznych
Zaburzenia w zachowaniu w naukach niemedycznych
ADHD (zespół deficytu uwagi i nadpobudliwosci psychoruchowej), ODD (syndrom zaburzeń prowokacyjno-buntowniczych, zespół buntowniczosci), CD(syndrom zaburzenia zachowania) przejawami nieprzystosowania społecznego
Podejmowanie ryzyka przez adolescentów - analiza zachowań ryzykanckich(ryzykownych) i problematycznych
Spożywanie, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych a niedostosowanie społeczne
Uzależnienia od substancji psychoaktywnej a środowisko rodzinne

Zachowania przestępcze, antysocjalne

Zabójstwo na podłożu seksualnym - istota i dynamika
Syndrom berserk, masowe zabójstwo

Zaburzenia osobowosci, zaburzenia emocjonalne i seksualne

Specyficzne zaburzenia osobowosci i zaburzenia emocjonalne-zarys
Specyficzne zaburzenia lękowe-fobie
Neurotyzm, unikowy styl radzenia sobie a nieprzystosowanie społeczne
Zazdrosc;-zaburzenie emocjalne, czy zachowanie społeczne?.Analiza wybranych uwarunkowań
Zawisc a nieprzystosowanie osobowościowe i społeczne
Decepcja i strategia seksualna w psychopatii
Narcyzm i jego związek z nieprzystosowaniem społecznym
Zaburzenia poczucia tożsamosci płciowej (biseksualizm i homoseksualizm)
Nałóg seksualny-przegląd koncepcji teoretycznych

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa, bulimia, zespół BED)-podstawowe problemy
Różnicowanie zaburzeń odżywiania
Zaburzenia odżywiania- fakty i liczby
Uwarunkowania kulturowe anoreksji-raport z badań chińskich adolescentów
O etiologii, profilaktyce i terapii zaburzeń odżywiania
Podtypy anoreksji nervosy a wybrane aspekty psycho-społeczno-medyczne wg DSM-IV
Bulimia nervosa,anoreksja nervosa, inne zaburzenia odżywiania-continuum?

Zaburzenia w zachowaniu, w sferach osobowosci i emocji w twórczosci filmowej

Analiza wybranych aspektów zaburzeń lękowych (np. PTSD) na przykładzie filmu pt."Sublokatorka"("Single white female")
Obraz zaburzeń zachowania o charakterze internalizacyjnym na przykładzie filmu pt."Czesc Tereska!"
Obraz zaburzeń lękowych, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, nałóg seksualny oraz zespół uzależnienia od substancji psychoaktywnej na przykładzie filmu "Requiem dla snu"
Kontrowersje wokół zaburzeń w przystosowaniu okresu wczesnej dorosłosci na przykładzie filmu pt.: "Jakiego ładnego syna urodziłam!"
"Mechaniczna pomarańcza" Stanleya Kubricka - próba analizy psychopedagogicznych i socjologicznych wątków

Srodowisko społeczne a nieprzystosowanie

Przystosowanie w psychologii społecznej
Samoocena, atrakcyjnosc somatyczna a relacje rówiesnicze
Własciwosci pojęcia "ja" (self)
Osobowosciowe i srodowiskowe komponenty poczucia szczęscia
Wybrane aspekty przystosowania w okresie dojrzewania i tzw.dorosłosci
Zjawisko odłączenia (dekateksji) i jego związek z nieprzystosowaniem społecznym
Pierwsza randka
Pierwszy stosunek seksualny
Romantyczne zauroczenie
Problem nastoletnich rodziców
Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii małżeństwa oraz rodziny a dobre i złe przystosowanie
Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i dzieci w rodzinach zrekonstruowanych
Przemoc młodzieży w ujęciu ekologicznym - analiza wielopoziomowa
Zespół niewłasciwego wychowania, złego traktowania dziecka, dziecka krzywdzonego psychicznie (child abuse, maltreatment syndrome)
Problem przemocy w relacjach rodziców w percepcji dziecka jako obserwatora i swiadka
Sprawczynie nadużyć seksualnych -przegląd badań
Agresja rodzeństwa
Śmierć rodzeństwa
srodowisko szkolne a nieprzystosowanie społeczne
Wybrane aspekty przemocy szkolnej
Depresja szkolna - problem medyczny, czy pedagogiczny?
Syndrom "wyuczonej bezradnosci"-analiza wybranych aspektów ważnych nie tylko dla przystosowania szkolnego
Członkostwo w gangu a przestępczosc i zażywanie narkotyków - analiza modeli interakcyjnych
Nie taki diabeł straszny jak go malują?- satanizm w USA
Prezentowanie przemocy na ekranach telewizorów i monitorów a osobowosc jednostki

Zachowania suicydalne a nieprzystosowanie indywidualne i społeczne

Samobójstwo dzieci, młodzieży i dorosłych przejawem nieprzystosowania osobowosciowego i społecznego

SUPLEMENT

Znaczenie samochodu w życiu człowieka-rozważania w kontekscie nie tylko nieprzystosowania
Przemoc interpersonalna w percepcji społecznej
Młodzieżowy ruch "punk" - hipotezy w odniesieniu do historycznego tła zjawiska "punk" w kulturze germańskiej
Obraz muzyki czadowej: punk, hardcore i new wave (nowa fala) w Polsce i na świecie
Współczesne zagrożenia. O magii
Historia i geneza zaburzeń lękowych i afektywnych
Teoria ogólnego napięcia Agnew a przestępczosc

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika specjalna i resocjalizacyjna. Wybrane problemy

Przedmiot, zakres oraz podmiot pedagogiki resocjalizacyjnej. Model heurystycznego funkcjonowania człowieka L. Pytki a inne koncepcje. Patologia rozwoju "ja" a niedostosowanie społeczne.

Pedagogika resocjalizacyjna - przeszłosc i teraźniejszość

Historia resocjalizacji w USA i Europie oraz modele oddziaływań resocjalizacyjnych
Systemy resocjalizacji
Wybrane koncepcje teoretyczne oddziaływań resocjalizacyjnych (na podstawie K.Pospiszyl,1990)

Edukacja/pedagogika specjalna

Z TEORII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Systematyka w pedagogice specjalnej
Podstawowe terminy w pedagogice specjalnej
Terminologia w zakresie niepełnosprawności
Od definicji do klasyfikacji niepełnosprawności
Nauki pomocnicze pedagogiki specjalnej
Niepełnosprawność a nieprzystosowanie
Integracja, czy segregacja; włączanie, czy wyłączanie; inkluzja, czy ekskluzja? - skandynawskie poglądy na temat współczesnej edukacji szkolnej
Doswiadczenia skandynawskie w zakresie pełnej integracji
Włączanie/integracja w Szwecji oraz w innych, wybranych krajach takich jak: Norwegia, Dania i USA
Włączanie, inkluzja (inclusion) czy integracja (integration)? - materiały pochodzące z 3 Warsztatów Kształcenia Nauczycieli-Warszawa APS; 3-7.04.2002
Od ekskluzji do inkluzji osób z niepełnosprawnościami. Edukacja włączająca szansą na lepsze jutro?

PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI SENSORYCZNYMI

Pedagogika osób niewidomych i słabowidzących
Priorytety w tyflopedagogice według RNIB
Topografia punktów w braille'u
Uczeń niewidomy z dysleksją
Program "Finding out about blindness -Teacher's pack" opracowany w RNIB ("Odkrywanie prawdy o slepocie-Teczka Nauczycielska"); Prof.Zofia Palak-koordynator naukowy tłumaczenia; tłumaczenie-dr Piotr Alfred Gindrich
Pedagogika osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniewidomych
Metoda kombinowana w nauczaniu mowy głuchych i jej komponenty

PEDAGOGIKA OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Terminologia, etiologia, fenomenologia i dokładne charakterystyki wszystkich stopni uposledzenia umysłowego (MR)
Niższy niż przeciętny poziom intelektualny a trudnosci w uczeniu się (LD) i uposledzenie umysłowe (MR)
Różnicowanie trudności w uczeniu się i upośledzenia umysłowego
Geny a funkcjonowanie kognitywne ludzi
O syndromie Bartha
Krótka charakterystyka osób z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu lekkim i głębszych

Odkrywanie prawdy o ślepocie

Królewski Narodowy Instytut dla Niewidomych
Poradnik Naczycielski
Konspekty lekcji
Karty informacyjne
Karty aktywności
Widzialni
Technologia dla niepełnosprawnych
Pedagogika specjalna

Pedagogika syndromu LD i dysleksji

Terminologia w pedagogice osób z trudnosciami w uczeniu się

Pojęcie czytania
Pojęcie gotowosci dziecka do nauki czytania
Definicja i koncepcja trudnosci w uczeniu się wg NJCLD(National Joint Committee on Learning Disabilities)
Dysleksja i trudności w uczeniu się w medycznych klasyfikacjach
Dyskalkulia, niewerbalne trudnosci w uczeniu się (NLD), trudnosci w uczeniu się typu prawopółkulowych-o terminologii i nie tylko...

Fenomenologia i diagnoza trudnosci w uczeniu się

Trudnosci w uczeniu się (LD) i dysleksja-podstawowe objawy wg. IDA i innych organizacji
Jeszcze raz o objawach dysleksji i innych trudności w uczeniu się
Leworęcznosc a trudnosci w uczeniu się
Kryteria trudnosci w uczeniu się (LD)
Diagnoza trudnosci w uczeniu się (LD) i dysleksji w USA.Kwestie sporne
"Dysleksja cyfrowa", syndrom NLD, różnorodne postaci dyskalkulii rozwojowej. Mechanizmy wyjasniające istotę procesu przetwarzania liczby i liczenia
Trudnosci w uczeniu się matematyki a inne trudnosci w uczeniu się
Wybrane teorie wyjasniające istotę dysleksji
Zaburzenia czytania ze zrozumieniem u osób z dysleksją i innymi trudnosciami w uczeniu się
Pionierzy badań nad dysleksją na swiecie
Kontrowersyjnosc syndromu LD
Poczucie kontroli uczniów z trudnościami w uczeniu się (LD)
Samoocena uczniów z trudnościami w uczeniu się (LD)
Poczucie własnej skuteczności uczniów z trudnościami w uczeniu się (LD)
Style poznawcze a trudności w uczeniu się (LD)

Przyczyny trudnosci w uczeniu się

Etiologia dysleksji i innych trudnosci w uczeniu się
Genetyczne podłoże dysleksji, ADHD i innych trudności w uczeniu się
Geny a współwystępowanie dysleksji i syndromu ADHD
Zespół minimalnego uszkodzenia mózgu (MBD) a trudnosci w uczeniu się
Specyficzna trudnosc w uczeniu się (SLD) na continuum zaburzeń o podłożu neurologicznym-propozycja L.B.Silver(2003)

Współczesne społeczeństwo, kultura a trudnosci w uczeniu się

Zjawisko trudnosci w uczeniu sie i dysleksji w percepcji społecznej.Raport IDA
Biografie słynnych osób dyslektycznych-Tom Cruise
Czy Albert Einstein był osobą z syndromem LD?-Kontrowersje i fakty
Kulturowe uwarunkowania trudnosci w uczeniu się-kontrowersje i fakty
Trudności w uczeniu się (LD) w Kanadzie
Trudności w uczeniu się (LD) w Nowej Zelandii
Percepcja znaków drogowych przez osoby dorosłe z dysleksją

Terapia trudnosci w uczeniu się

Związek między terapią pedagogiczną a pedagogiką specjalną (Romans czy małżeństwo?)
Zasady terapii pedagogicznej
Organizacja pracy korekcyjno-wyrównawczej
Zastosowanie badań genetycznych nad dysleksją i LD w praktyce
Kilka uwag na temat wzoru pisania konspektu zajeć korekcyjno-kompensacyjnych
Ćwiczenia grafomotoryczne
Ćwiczenia słuchowe
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Terapia rozwijająca i uspokajająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych
Metoda dobrego startu
Efektywnosc amerykańskiej metody terapii pedagogicznej dysleksji "Fast ForWord" - raport z badań podłużnych
Metoda Montessori a trudnosci w uczeniu się (LD)

Diagnostyka pedagogiczna/edukacyjna

Wprowadzenie
Zadania testowe
Typologie testów
Skale pomiarowe
Hierarchie osiągnięć
Testy komputerowe

Inne

Programy nauczania
Nieprzystosowanie społeczne-wykaz zagadnień do egzaminu
Metodyka zajęć reedukacyjno-korekcyjnych-wykaz zagadnień do egzaminu
Prezentacja

Licznik odwiedzin
Publikacje nauczycieli

Dodatki

Księga gości

Guestbook
Wyszukiwarka
Inne Szukacze

Na początek