SPECYFICZNA TRUDNOŚĆ W UCZENIU SIĘ (SLD) NA "CONTINUUM" NEUROLOGICZNIE UGRUNTOWANYCH ZABURZEŃ

WPROWADZENIE

Trudności w uczeniu się są ciekawym zjawiskiem, także z powodu faktu, iż różnorodne dysfunkcje je stanowiące lub mające z nimi bezpośredni lub pośredni związek znajdują się na tzw. continuum zaburzeń o podłożu neurologicznym. Zaburzenia mające pośredni lub bezpośredni związek z trudnościami w uczeniu się dotyczą sfery poznawczej i emocjonalnej (por. B.F.Pennington za: P.A.Gindrich, 2002a). Ponadto istnienie owego continuum ma związek ze znanym od dawna w literaturze medycznej zjawiskiem współwystępowania zaburzeń (comorbidity)(P.A.Gindrich, 2002b).
Jak zauważa (L.B.Silver, 2003) badania nad współwystępowaniem sugerują, że istnieje continuum często łącznie stwierdzanych, mających podłoże neurologiczne zaburzeń.
L.B.Silver odwołując się do badań neuropsychologicznych opracował następujące continuum zaburzeń o podłożu neurologicznym:

MODEL CONTINUUM ZAPROPONOWANY PRZEZ L.B.SILVER (2003)

Na modelu zaproponowanym przez L.B.Silver (2003) wyróżnia się 4 obszary zaburzeń: problemy korowe (ang. cortical problems); zespół ADHD, zaburzenia w zakresie kontroli (ang. regulatory disorders); zaburzenia polegające na tikach nerwowych.

Problemy korowe

Trudności w uczeniu się (LD)
Trudności językowe
Zaburzenie koordynacji ruchowej (dysfunkcja w zakresie integracji sensorycznej)
Zaburzenie funkcji wykonawczych

Zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Postać ADD (postać z zaburzeniem uwagi bez towarzyszącej impulsywności, nadaktywności)
Postać H/I (postać z impulsywnością, nadaktywnością bez towarzyszące zaburzenia uwagi)
Postać ADD/H/I (postać złożona, kombinowana, mieszana)

Zaburzenia w zakresie kontroli

Zaburzenie lękowe, z możliwością wystąpienia zaburzenia o charakterze fobii
Depresja
Problemy w zakresie kontroli poczucia złości, gniewu (zaburzenie polegające na okresowych silnych zmianach nastroju)
Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (por. L.B.Silver, 2003).

Zaburzenia polegające na tikach nerwowych

CHARAKTERYSTYKA WYMIARÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA MODELU

Dysfunkcje korowe, problemy korowe

Według L.B. Silver (2003) to z jakim rodzajem niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju będziemy mieli do czynienia zależy od tego, który obszar mózgu został uszkodzony, a więc w którym miejscu, nastąpiło niewłaściwe połączenie szarych komórek. Dany rodzaj niepełnosprawności stanie się widoczny wtedy, gdy aktywacji ulegną specyficzne obszary mózgu. Jeśli aktywowane obszary kory mózgowej odnoszą się do przetwarzania informacji dla potrzeb uczenia się, osoba będzie ujawniać trudność w uczeniu się (learning disability). Jeśli aktywowane obszary kory mózgowej odnoszą się do przetwarzania językowego, osoba będzie ujawniać trudność o podłożu językowym (language disability). Jeśli aktywowane obszary kory mózgowej odnoszą się do funkcjonowania motorycznego, człowiek będzie ujawniać zaburzenie koordynacji motorycznej (dysfunkcję integracji sensorycznej). Jeśli aktywowane obszary kory mózgowej odnoszą się do funkcjonowania wykonawczego, człowiek będzie ujawniać zaburzenie funkcji wykonawczej.
Zaproponowany schemat jest uproszczony. Nie tylko bowiem kora mózgowa ma swój udział w powstawaniu wymienionych zaburzeń. Wielu ludzi będzie ujawniać złożone obszary skomplikowanych trudności z powodu współzależności między różnymi funkcjami mózgu i innymi uwarunkowaniami (L.B.Silver, 2003).

Zespół zaburzenia/deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Jeśli obszary błędnych połączeń komórek nerwowych dotyczą kory mózgowej, układu limbicznego oraz aktywnego układu siatkowatego, to uczeń może mieć trudności z kontrolą swojej aktywności motorycznej, z koncentracją uwagi na zadaniu oraz z reagowaniem przed zabraniem głosu lub zanim podejmie jakieś działanie. W takich okolicznościach, osoba może być nadpobudliwa, niezdolna do skupiania uwagi lub impulsywna. Taki zespół problemów klinicznych rozpoznaje się jako zaburzenie popularnie określane skrótem ADHD. Badania potwierdzają założenie, że niepełnosprawność neurologiczna, zaburzenie neuronalne w tym przypadku, polega na tym, że końcówki neuronów w korze mózgowej, układzie limbicznym lub siatkowatym nie wytwarzają wystarczającej ilości specyficznego neuroprzekaźnika, wymaganej do sprawnego przekazywania informacji z jednej komórki nerwowej do drugiej.

Zaburzenia w zakresie kontroli

Dzięki zastosowaniu nowych metod badania mózgu, staje się jasne, że istnieje obszar mózgu, który pozwala na panowanie nad naszymi emocjami i myślami. Niektóre osoby mają kłopoty z kontrolą lęku. Od wczesnych lat życia dzieci z zaburzeniami w zakresie kontroli emocji są bardziej napięte, nerwowe i lękliwe niż inne dzieci. Jeśli poziom lęku staje się zbyt duży, może mieć miejsce reakcja prowadząca do ataku paniki, zwanego syndromem paniki.
Niektóre osoby mogą mieć trudności z panowaniem nad swoim obniżonym nastrojem. Są raczej nieszczęśliwe i niezadowolone z życia. Ludzie z zaburzeniami nastroju mogą rozwijać w swoim organiźmie zaburzenie depresyjne. Inni ludzie zaś mogą mieć trudności z kontrolą złości i gniewu. Od wczesnego dzieciństwa są drażliwi i złośliwi. Ich trudność w kontrolowaniu złości i gniewu powoduje nagły wybuch wtedy, gdy poziom gniewu przerasta ich poziom zdolności do jego kontroli. Mają wtedy zaburzenie polegające na okresowych, wybuchowych zmianach nastroju (intermittent explosive disorder). Napady gniewu rozpoczynają się tak szybko, że często nie jest możliwe, dowiedzenie się, co je spowodowało. Osoby podczas takiego napadu wyją, krzyczą, przeklinają, uderzają w różne rzeczy, rzucają przedmiotami lub grożą innym przez okres od 5 do 30 minut lub dłużej. Podczas tego "zaognienia nastroju" ludzie ci postępują w irracjonalny sposób i nie można ich zachowań logicznie wyjaśnić. Niektórzy mogą przypominać paranoików. Zachowania te kończą się prawie tak szybko, jak się rozpoczynają. Gdy zachowania te wygasną, osoba może odczuwać skruchę i nie wie dlaczego tak się zachowała. Stopień przyswojenia umiejętności kontrolowania gniewu i złości, a więc, tzw. negatywnych afektów oraz depresji może wyjaśniać genezę zaburzeń w zachowaniu. Mam tutaj na myśli zaburzenia zachowania o charakterze internalizacyjnym i eksternalizacyjnym (por. B. Urban, 1997, 2000).
To, co, jak twierdzi S.B.Silver (2003), może zakłócić proces diagnostyczny w odniesieniu do uczniów, którzy ujawniają trudność w kontrolowaniu gniewu i złego nastroju, to fakt, że istnieje jeszcze jedno zaburzenie, które może powodować taki sam obraz kliniczny, zaburzenie dwubiegunowe lub choroba dwubiegunowa. Zaburzenie to nie jest częścią continuum, ale musi być brane pod uwagę wtedy, kiedy gniew i depresja są częściami obrazu klinicznego.
Innym modelem zachowań sugerującym zaburzenie w zakresie kontroli, odnoszącym się do zdolności kontroli myśli i zachowań jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Osoby je ujawniające mogą wykazywać trudności w kontrolowaniu swoich myśli i mieć obsesje (natręctwa) w związku z różnymi wymiarami rzeczywistości (zdrowiem, seksualnością, perfekcjonizmem). Inni natomiast mogą ujawniać trudność w kontrolowaniu zachowań. Czują, że muszą wykonywać pewne czynności oraz, że ich poziom lękliwości ulega podwyższeniu. Mogą chcieć dotykać rzeczy w pewien określony sposób, kilka razy. Mogą chcieć wciąż sprawdzać wykonywane czynności, brać udział w pewnych rytuałach lub wykonywać pewne sekwencje działań, stale je powtarzając.
Specjaliści z zakresu psychiatrii uznają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) za jedno z najbardziej powszechnych zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i nastolatków. Jednak kłopoty z ich diagnozą u dzieci i adolescentów są już od dawna faktem (March i Leonard za: A.E.House, 2002). Młodzi ludzie z OCD są wrażliwi na negatywne reakcje innych. Mogą też ukrywać przed innymi ludźmi swoje zachowania kompulsywne. Obsesyjne lęki i zachowanie rytualne mogą być przyczyną trudności w nauce, co pozwala na zdiagnozowanie problemu przez psychologa szkolnego. Z kolei nauczyciel może rozpoznać syndrom OCD u tego ucznia, który np. podczas lekcji za często zwraca się z prośbą o wyjście do łazienki , aby umyć ręce lub też ma wyraźne ślady na dłoniach lub na innych częściach ciała świadczące o nadmiernym myciu się (Adams i in. za: House, 2002, s. 68).
W tabeli 1 przedstawiono najczęściej spotykane wśród dzieci natręctwa, obsesje oraz odpowiadające im zachowania kompulsywne.

Tabela 1. Najczęściej spotykane obsesje lękowe (natręctwa) i zachowania kompulsywne u dzieci (źródło: March i Leonard za: A.E.House, 2002, s. 69).
Przedmiot obsesyjnego lękuZachowania kompulsywne
Brud, zabrudzenie ciała, nieczystość, chorobaNadmierne mycie się
Skrzywdzenie przez drugą osobę, przez innych; skrzywdzenie drugiej osobyCiągłe powtarzanie czynności (już wcześniej zakończonych)
Agresja (bezpośrednia – wobec innych ludzi; pośrednia – wyobrażanie sobie strasznych zdarzeń: katastrof, morderstw itp.)Nadmierne sprawdzanie i kontrolowanie
SeksualnośćNadmierne dotykanie
Skrupulatność, sumienność/religijność Nadmierne liczenie
Tzw. złe myśli, np. że coś złego może się staćCiągłe układanie/porządkowanie różnych przedmiotów
Nieodparta potrzeba absolutnej symetrii w otoczeniuNadmierne gromadzenie różnych rzeczy, kolekcjonowanie
Nieodparta potrzeba rozmowy, zadawania pytań, zwierzania się komuśNadmierne modlenie się

Zaburzenie polegające na tikach nerwowych

Osoby ujawniające zaburzenie polegające na tikach nerwowych doświadczają tików ruchowych. Mogą też mieć tiki głosowe. Są diagnozowane jako mające zaburzenie polegające na tikach ruchowych lub zaburzenie polegające na tikach głosowych. Kiedy ma miejsce połączenie zarówno tików ruchowych, jak i głosowych, to taka postać tego zaburzenia nazywa się zespołem Tourette'a.

Prawdopodobne przyczyny

Przez wiele lat, wyniki badań silnie sugerują, że w około 50% przypadków dysfunkcje, o których była mowa, mają podłoże genetyczne. Prawdopodobnie, kod genetyczny tak steruje mózgiem, że w jego wnętrzu neurony układają się różnie, dając w konsekwencji różne, czasami odchylone od ogólnie obowiązującej normy, szlaki przesyłania impulsów.
Aktualne wyniki badań sugerują również, iż inny, prawdopodobny czynnik może odnosić się do związku między toksynami środowiskowymi a podwyższonym poziomem nasilenia problemów rozwojowych, problemów w zakresie uczenia się oraz zachowania (Lekarze na Rzecz Odpowiedzialności Społecznej, 2000). National Academy of Science wydało dwa opracowania empiryczne na temat toksyn rozwojowych i neurologicznych. W USA zakłady przemysłowe i firmy zakomunikowały rządowi federalnemu, że w 1998 roku uwolniły do atmosfery 1.2 miliarda substancji chemicznych i wody, co potencjalnie wpłynęło na organizm dziecka i rozwijający się mózg. Ponad połowa (53%) wszystkich toksycznych, chemicznych emisji Federal Toxins Release Inventory jest znanych lub przypuszczalnie uznawanych za toksyny szkodliwe dla rozwoju układu nerwowego dziecka.
Potrzebujemy, jak uważa L.B.Silver (2003) większej liczby badań w celu dalszego wyjaśnienia źródła niepokoju o toksyny środowiskowe i ich wpływu na gruczoły dokrewne lub wywierane przez nie ogólne neurotoksyczne skutki. Badania te mają krytyczne znaczenie, będąc częścią naszych wysiłków skierowanych na zrozumienie, dlaczego wciąż wzrasta liczba dzieci i adolescentów z problemami w uczeniu się, w zakresie języka i rozwoju ruchowego oraz z zespołem zaburzenia uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, czy też z kłopotami w zakresie kontroli (lękliwość, depresja, kontrola poczucia gniewu i/lub zaburzenie obsesyjno-kompulsywne).

Praktyczne znaczenie wiedzy na temat zaproponowanego continuum

Korzyści jakie można uzyskać z zaprezentowanego continuum zaburzeń o podłożu neurologicznym mogą mieć charakter interdyscyplinarny. Gdy klinicysta zdiagnozuje jedno z omówionych przez L.B.Silver (2003) zaburzeń, to jest czymś także nieodzownym zbadanie, czy nie występują inne zaburzenia. Prawdopodobieństwo współwystępowania ze sobą zaburzeń szacuje się w tym przypadku na 50% (por. L.B.Silver, 2003). Najczęściej mamy do czynienia ze współwystępowaniem zaburzeń, które układają się w następującą konfigurację: zaburzenia uczenia się/zaburzenia w sferze językowej/zaburzenia w sferze ruchowej plus ADHD plus zaburzenia w zakresie kontroli (lękliwość, depresja itp.), co jest zgodne z zaproponowanym przez B.F. Penningtona modelem diagnostycznym (por. B.F.Pennington za: P.A.Gindrich, 2002a). Trafna diagnoza występujących na continuum zaburzeń nie jest celem samym w sobie, lecz warunkiem opracowania skutecznej terapii pedagogicznej dla każdego indywidualnego przypadku.

Na początek

LITERATURA:

Gindrich P.A. (2002). Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin.(a)
Gindrich P.A. (2002). Współwystępowanie zespołu ADHD i innych zaburzeń - przegląd badań. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej , 15, 9-19.(b)
House A.E. (2002). DSM-IV diagnosis in the schools. The Guilford Press New York London.
Silver L.B. (2003). Specific LD is a part of a continuum of neurologically-based disorders. Perspectives , 29, 19-21.
Urban B. (1997). Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wydawnictwo UJ Kraków.
Urban B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczosć młodzieży. Wydawnictwo UJ Kraków.

The International Dyslexia Association ©