KILKA UWAG NA TEMAT WZORU PISANIA KONSPEKTU ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH

Terminologia

Mając na uwadze oddziaływania o charakterze psychopedagogicznym wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się, można powiedzieć, że nie zawsze stosowane nazwy oddają w pełni specyfikę pomocy specjalistycznej udzielanej dzieciom reprezentującym różnorodne podtypy trudności w uczeniu się. Stąd niepokój spowodowany brakiem krystalizacji znaczeniowej w tym zakresie. Praca dydaktyczno - wyrównawcza, praca reedukacyjno - korektywna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia pedagogiczna, pomoc psychoterapeutyczna, reedukacja, edukacja terapeutyczna, praca korekcyjno - wyrównawcza, psychoedukacja, to tylko wybrane terminy, które są stosowane w literaturze dawnej i współczesnej dotyczącej problematyki zaburzeń określanych w języku angielskim w skrócie LD. Mając na względzie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu najbardziej precyzyjnym spośród wymienionych terminów jest chyba określenie: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka:

Wzorzec konspektu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Niestety, wszyscy Ci, którym wydawało się, że zamieszczę gotowy konspekt, będą zawiedzeni. Objaśnię jedynie, czym różni się on, moim zdaniem, od innych konspektów oraz jakie części składowe zawiera.
Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie ma odpowiednika w całej gamie środków stosowanych przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, kuratora sądowego lub społecznego, badacza, mających na celu prowadzenie rzetelnej dokumentacji swojej pracy edukacyjnej i badawczej. Konspekt, o którym mowa, różni się znacząco zarówno od konspektu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, tzw. studium indywidualnego przypadku, czy też wywiadu anamnestycznego lub sondażu diagnostycznego.
Oczywiście, podobnie jak w strukturze konspektu tradycyjnego, muszą w konspekcie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, wymiar czasowy w jakim prowadzone są zajęcia (np. 1x35 min, 1x20 min, 1x45 min, 2x45 min), podmiot oddziaływań korekcyjno - kompensacyjnych, stosowana forma pracy (indywidualna, czy też zespołowa), miejsce zajęć, no i oczywiście, rzecz najważniejsza, czyli temat zajęć.
Celów jakie mamy osiągnąć na zajęciach nie powinno się zamieszczać w części informacyjnej, jak ma to miejsce w tradycyjnym konspekcie, lecz w specjalnej części zwanej PRZEBIEGIEM ZAJĘĆ. Cele są ściśle na takich zajęciach powiązane ze stosowanymi ćwiczeniami i pomocami, co sprawia, że umieszczamy je jak gdyby obok siebie.
Przebieg zajęć najlepiej zaprezentować w formie tabeli, co ułatwia planowanie poszczególnych ćwiczeń. Można posłużyć się następującym wzorcem:

RODZAJ ĆWICZENIANAZWACELEPRZEBIEG ĆWICZENIA POMOCE

Nie stosuje się żadnej typologii celów, jak w konspekcie tradycyjnym, np. cele operacyjne itd. Piszemy o konkretnych celach realizowanych na poszczególnych ćwiczeniach z zastosowaniem określonych pomocy terapeutycznych. Należy także wyodrębnić moim zdaniem część wstępną - powitanie, nawiązanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem, poinformowanie dziecka o temacie zajęć/sesji, krótka rozmowa o sprawach ważnych dla dziecka; część główną - zasadnicze ćwiczenia, które chcemy zrealizować przy użyciu przygotowanych pomocy; przerwę śródzajęciową (zabawa ruchowa); część końcową - podkreślenie pozytywnego wysiłku włożonego w pracę na zajęciach przez dziecko, zachęta do przyszłej pracy, staramy się nie oceniać za pomocą stopni, tego, co dziecko zrobiło na zajęciach, wyznaczamy termin następnego spotkania.

Na początek