NAUKI POMOCNICZE i Z POGRANICZA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

DYSCYPLINA NAUKOWAOGÓLNY ZAKRES WSPÓŁPRACY KATEGORIA NAUKI
Pedagogika ogólna Ustala ogólne cele, zasady i metody nauczania i wychowania. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w pedagogice specjalnej Nauki pedagogiczne
AndragogikaUstala ogólne cele, zasady i metody nauczania i wychowania osób dorosłych. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w andragogice specjalnej, czyli pedagogice osób dorosłych z niepełnosprawnością Nauki pedagogiczne
Pedagogika przedszkolna i szkolna (dydaktyka, teoria wychowania) Ustalają ogólne cele, zasady i metody wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w pedagogice specjalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznymNauki pedagogiczne
Psychologia ogólna Ustala jak przebiegają procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, wolicjonalne itd. u człowieka pełnosprawnego i dobrze przystosowanegoNauki psychologiczne
Psychologia rozwojowa Określa prawidłowości oraz zakłócenia (np. wynikające z niepełnosprawności lub nieprzystosowania) holistycznego rozwoju człowieka Nauki psychologiczne
Psychologia kliniczna Ustala kompleksową diagnozę danego przypadku upośledzenia lub zaburzenia w sferze kognitywnej, emocjonalnej, reaktywnej, motorycznej, językowej, co jest szczególnie ważne dla pedagogiki specjalnej, ponieważ zakłócenia w tych obszarach mogą wynikać z niepełnosprawności, choroby lub nieprzystosowania Nauki psychologiczne
Otolaryngologia, foniatria, audiologia Diagnoza + formy leczenia wad słuchu i wad wymowy Nauki medyczne
Neurologia i psychiatria diagnoza + formy terapii: (1) dzieci, mlodzieży i doroslych z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi i osobowościowymi (np. zespół PTSD, depresja, choroby psychiczne, specyficzne zaburzenia osobowości, nieprzystosowanie społeczne); (2) dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, zespół ADHD, dyskalkulia, leworęcznosć, zaburzenia mowy) (3) dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia psychiczna, zespół polegający na objadaniu się); (4) dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi chorobami neurologicznymi, urazami mózguNauki medyczne
Biochemia Chemia enzymów, hormonów i kwasów nukleinowych, wyjaśnia powstawanie zaburzeń na tym tle (np. fenyloketonuria); rola pełniona przez neuroprzekaźniki biochemiczne, hormony w mózgu takie jak np. dopamina, noradrenalina, serotonina, testosteron w wyjaśnianiu genezy zaburzeń poznawczych, emocjonalnych, zachowania i w terapii pedagogicznej trudności w uczeniu się, zespołu ADHD. Nauki medyczne
Genetyka Wyjaśnia istotę nieprawidlowości w strukturze genów i chromosomów prowadzących do różnych zaburzeń kognitywnych (np. zespół Downa, trudności w uczeniu się powiązane z zespołem Klinefeltera, Turnera, łamliwego chromosomu X) oraz różnorakich chorób genetycznych powodujących obniżenie sprawności osoby Nauki medyczne
Okulistyka diagnoza + formy leczenia wad i schorzeń wzroku u dzieci, młodzieży, dorosłych Nauki medyczne
Tyflotechnika szkła korekcyjne, kontaktowe, lupy, lunety, maszyny brajlowskie, linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie Nauki techniczne
Surdotechnika aparatura audiometryczna, protezy słuchowe, sprzęt wzmacniający słuch, implanty ślimakowe Nauki techniczne
Protetyka ortopedyczna Protezy, ortezy, kule, wózki inwalidzkie dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu Nauki techniczne
Socjologia Socjotechnika - modyfikacja postaw w otoczeniu wobec niepełnosprawnych, dokonywanie zmian w szerszym (zbiorowosć lokalna, społeczeństwo) i węższym środowisku dziecka niepełnosprawengo, chorego i niedostosowanego społecznie (rodzina, szkoła) jako profilaktyka Inne nauki społeczne, poza pedagogicznymi i psychologicznymi
Prawo, ustawodawstwo społeczne organizowanie form opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych, opracowywanie sankcji prawnych, rozporządzeń, ustaw z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i niedostosowanych społecznie Inne nauki społeczne poza psychologicznym i pedagogicznymi
Logopedia (niekiedy naukę tę uznaje się za dyscyplinę szczegółową pedagogiki specjalnej) terapia i diagnoza wad mowy i wymowy, zaburzeń płynności językowej (jąkania) itp. Inne nauki
InformatykaProgramowanie (tworzenie programów komputerowych), projektowanie stron WWW z uwględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowaniem społecznym, mając na uwadze zwłaszcza kryterium dostępności. Zapobieganie, tzw. wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością i chorobąNauki ścisłe

Na początek