TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI A INNE FORMY SYNDROMU LD

Jak wiemy trudności w uczeniu się matematyki (ang. persistent arithmetic disability, arithmetic disorder, dyscalculia, math disorder) stanowią nie mniej fascynujący obszar poszukiwań badawczych niż trudności w czytaniu zwane popularnie dysleksją. Już 20 lat temu Rutter zwracała uwagę na brak systematycznych badań na temat licznej grupy dzieci ujawniających trudności w uczeniu się matematyki. Nawet dzisiaj trend do skupiania się na trudnościach w czytaniu jest wciąż kontynuowany (Ginsburg, 1997; Rourke i Conway, 1997 za: N.A. Badian, 1999). Pomimo że niezdolność do przyswajania matematyki może mieć prawdopodobnie mniej piętnujący wpływ na funkcjonowanie społeczne niż kłopoty w czytaniu, kompetencje matematyczne są ważne dla wielu podstawowych aspektów dorosłego, codziennego życia takich jak podawanie aktualnego czasu, dokonywanie kalkulacji kosztów, zysków i strat (Rivera, 1997), planowanie, operacje bankowe. Według Paulos konsekwencje analfabetyzmu matematycznego, dyskalkulii są daleko idące i mogą sprowadzać się do niedoinformowanej polityki państwa oraz podejmowania chaotycznych decyzji. Podczas lat szkolnych, słabe osiągnięcia w zakresie matematyki stygmatyzują dziecko i tak jak trudności w czytaniu, mają swój udział w niskiej samoocenie dziecka.
Prezentowany artykuł N.A. Badian (1999) dotyczy nie tylko trudności w uczeniu się matematyki, ale także często z nimi współwystępujących trudności w czytaniu. Wiemy, że mając na uwadze szeroki wachlarz zaburzeń mieszczących się w obszarze trudności w uczeniu się (LD), można wyodrębnić, co najmniej kilka podtypów klinicznych:

The International Dyslexia Association ©