Gotowość do nauki czytania i pisania

Jest to stan w rozwoju dziecka będący rezultatem dojrzewania oraz dotychczasowego treningu wychowawczego przede wszystkim na terenie rodziny, który czyni je wrażliwym na znaki, ich istotę i znaczenie w procesie komunikowania się ludzi, a jednocześnie gotowym do odnoszenia korzyści ze wskazówek otoczenia dotyczących opanowania umiejętności czytania i pisania.Ten stan gotowości zawiera się w 3 aspektach:

  1. Gotowości psychomotorycznej.
  2. Gotowości słownikowo-pojęciowej.
  3. Gotowości emocjonalno-motywacyjnej.

Ad I
Umiejętności cząstkowe, których opanowania oczekuje się od dziecka na tym etapie, to rozpoznawanie i klasyfikacja wg istotnych cech różnorodnych znaków, symboli graficznych, różnicowanie symboli graficznych, kojarzenie znaków graficznych z dźwiękami, znajomość nazw liter.
Ad II
Wiąże się ona z zasobem doświadczeń osobistych, psychologicznych i językowych i jest gwarantem rozumienia znaczeń typu explicite i typu implicite.
Ad III
Istotą jej jest odkrywanie istnienia mowy pisanej, zasad nią rządzących i rozumienia jej znaczenia w procesie porozumiewania się ludzi oraz przekazu doświadczenia kulturowego. Silna poznawcza motywacja dziecka zawarta w umiejętności pisania i czytania jest wyznacznikiem tej gotowości.

Wyjaśnienia : explicit (ang) - jasne i w pełni wyrażone znaczenie; implicit (ang) - domiemane, ukryte znaczenie.