dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Instytut Pedagogiki UMCS
Zakład Psychopedagogiki
Specjalnej
ul. Narutowicza 12; pokój 32
20-004 Lublin
tel. 81 5376338

WYKAZ PUBLIKACJI Z LAT 1992-2018

MONOGRAFIE OPUBLIKOWANE

 1. Gindrich P. (2002). Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin: UMCS, ss.190.
 2. Gindrich P., Kirenko J. (2007). Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Lublin: WSSP, ss.303.
 3. Gindrich P. (2007). Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS, ss.229.
 4. Gindrich P. (2011). Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Lublin: UMCS, ss. 313.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE

 1. Gindrich P.(1994). Poziom rozwoju fizycznego sześcioletnich dzieci niedowidzących, w: Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, red. M.Chodkowska, Lublin: UMCS, 167-175.
 2. Gindrich P.(1993). Różnice w stanie zdrowia sześcioletnich dzieci niedowidzących wychowywanych w rodzinach miejskich i wiejskich, w: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy rewalidacji i socjalizacji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. M.Chodkowska, Lublin: UMCS, 147-151.
 3. Gindrich P., Kazanowski Z. (1998). "Odkrywanie prawdy o ślepocie" jako pomoc do realizacji programu kształcenia integracyjnego, w: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, red. M.Chodkowska, Lublin: UMCS, 171-179.
 4. Gindrich P., Kirenko J. (1999). Postawy rodzicielskie a trudności wychowawcze uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym uczęszczających do szkół masowych, w: Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, red. M.Chodkowska, Lublin: UMCS, 249-258.
 5. Gindrich P., Kirenko J. (1998). Psychospołeczne determinanty wsparcia społecznego młodych osób niepełnosprawnych ruchowo, w: Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. T.Sołtysiak, Bydgoszcz: WSP, 101-111.
 6. Gindrich P. (2001). Nasilenie zjawiska specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się wśród uczniów szkół masowych w świetle wyników ankiety, w: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. D.Osik, A.Wojnarska, Lublin: UMCS, 17-22.
 7. Gindrich P., Osik D. (2001). Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych ujawniające się w samoocenie, w: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. D.Osik, A.Wojnarska, Lublin: UMCS, 51-57.
 8. Gindrich P.(2000). Różnicowanie dysleksji i innych trudnoœci w uczeniu się, "Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej", t.12, 33-44.
 9. Gindrich P., Kirenko J. (2000). Poziom depresji nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych, "Annales Universitatis Mariae Curii - Skłodowska", sectio D, t.LV, 47-51.
 10. Gindrich P.(2001). Płeć a trudności w uczeniu się, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXI, 113-119.
 11. Gindrich P. (2002). Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych, w: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, red. A.Pielecki, Lublin: UMCS, 295-305.
 12. Gindrich P., Kirenko J. (2002). Uwarunkowania depresji studiujących nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXII, 129-139.
 13. Gindrich P. (2001). Znaczenie systemu językowego, świadomości fonologicznej oraz metajęzykowej w badaniach nad genezą dysleksji, "Audiofonologia", t.XIX, 175-181.
 14. Gindrich P. (2002). Współwystępowanie zespołu ADHD i innych zaburzeń - przegląd badań, "Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej", t.15, 9-19.
 15. Gindrich P. (2003). Niewerbalne trudności w uczeniu się (NLD) a inne zaburzenia, "Pedagogia".Zeszyty Naukowe", t.3, 99-104.
 16. Gindrich P., Andrzejewska-Bancerz B. (2003). Kontrowersje wokół problemu integracji osób z dysleksją z uwzględnieniem zaburzeń w ich kompetencji językowej, w: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. D.Osik-Chudowolska, Z.Kazanowski, Lublin: UMCS, 369-379.
 17. Gindrich P. (2002). Operacjonalizacja pojęcia trudności w uczeniu się (LD) oraz kwalifikacja osób z trudnościami w uczeniu się do kształcenia specjalnego w USA, w: Nauczyciel szkoły specjalnej - szanse i bariery działalności zawodowej, red. J.Michalski, Warszawa: Wyd. Salezjańskie, 79-92.
 18. Gindrich P., Bujnowska A. (2004). Uwarunkowania społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się, w: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. G.Kwaśniewska, A.Wojnarska, Lublin: UMCS, 33-44.
 19. Gindrich P., Bujnowska A. (2003). Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się, "Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne", t.25, 30-40.
 20. Gindrich P., Wiatrowska A. (2003). Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXIII, 163-170.
 21. Gindrich P. (2004). Wizerunek siebie a zachowanie uczniów dyslektycznych, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXIV, 177-187.
 22. Gindrich P. (2007). Zachowania ryzykanckie i problemowe okresu dojrzewania w społeczeństwie ryzyka i konsumpcji, w: Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, t.2, Lublin: KUL, 309-316.
 23. Gindrich P. (2007). Oblicza wyuczonej bezradności, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXVI, 151-158.
 24. Gindrich P., Wiatrowska A. (2007). Specyfika depresji a trudności w uczeniu się młodzieży gimnazjalnej, "Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska", sectio J, t.XX, 137-150.
 25. Gindrich P. (2007). Trudności w uczeniu się i zaburzenia współistniejące a wybrane aspekty językowe i fonologiczne, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja, red. B. Kaja, A. Molesztak, t.7, Bydgoszcz: UKW, 74-81.
 26. Gindrich P. (2008). O genetyce dysleksji, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, red. Z. Palak, Lublin: UMCS, 225-229.
 27. Gindrich P. (2008). Znaczenie czynników kulturowych i etnicznych w diagnozowaniu i rozpowszechnieniu objawów depresji, w: Kultura a rynek, red. S. Partycki, t.1, Lublin: KUL, 303-306.
 28. Gindrich P.(2008). Zaburzenia genetyczne i ich związek z trudnościami w uczeniu się. Analiza wybranych syndromów, w: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej, red. U.Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause, t.7, Olsztyn: UWM, 341-346.
 29. Gindrich P. (2008). Depresja w szkole - prawda czy mit? Analiza wybranych zmiennych, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t.XXVII, 123-133.
 30. Gindrich P. (2008). Zastosowanie badań genetycznych w diagnozie i terapii trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących, w: Zdrowa szkoła. Zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, red. A.Grabowiec, J.Bogucki, A.Bochniarz, Lublin: Wyd. NeuroCentrum, 65-69.
 31. Gindrich P. (2009). Różnicowanie trudności w uczeniu się i upośledzenia umysłowego, w: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, red. T.Żółkowska, I.Ramik-Mażewska, t.4, Szczecin: Wyd. Zapol, 153-160.
 32. Gindrich P. (2009). The problem of distinguishing between learning disabilities and intellectual disability. In T.Żółkowska, I.Ramik-Mażewska (Eds.), Special pedagogy in researches and scientific analysis, Stettin: Zapol, 165-170.
 33. Gindrich P. (2009). Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efektywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R), "Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny", 2, 25-28.
 34. Gindrich P., Palak Z., Kirenko J., Pielecki A., Kazanowski Z. (2009). The education of gifted and talented children in Poland. In E.Polyzoi, C.Froese Klassen (Eds.), Reaching gifted and talented children: Global initiatives. Selected papers from the 2007 WCGTC World Conference held at the University of Warwick, England. Winnipeg, Canada, 101-107.
 35. Gindrich P. (2009). Związek między trudnościami w uczeniu się a nieprzystosowaniem społecznym. Wybrane kwestie diagnostyczne i terapeutyczne, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja, red. B. Kaja, B. Hołtyń, t.8, Bydgoszcz: UKW, 63-73.
 36. Gindrich P., Palak Z., Kirenko J., Pielecki A., Kazanowski Z. (2008/2009). Student teachers in special education and their readiness to work with gifted and talented children, "Gifted and Talented International", Vol. 23 & 24, 39-48.
 37. Gindrich P. (2010). Trudności w uczeniu się w świetle problematyki nieprzystosowania społecznego. Przegląd badań, w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S.Partycki, t. 2, Lublin: KUL, 755-766.
 38. Gindrich P., Palak Z., Kirenko J., Pielecki A., Kazanowski Z. (2010). Przygotowanie studentów pedagogiki specjalnej do pracy z dziećmi zdolnymi i utalentowanymi, w: Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak, Lublin: UMCS, 69-81.
 39. Gindrich P. (2010). O przejawach nieprzystosowania u osób z niepełnosprawnością. Analiza korelatów, przyczyn i skutków psychospołecznych, w: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak, Lublin: UMCS, 189-193.
 40. Gindrich P., Kazanowski Z.(2011). Self-concept and creative behaviour of the visually impaired Polish adolescents. In T. Subhi Yamin (Eds.), Excellence in education 2009-2010: Leading minds creating the future. Research-Strategic Planning-Development. Proceedings of the Annual Conference of the International Centre for Innovation in Education (ICIE) held in Ulm-Germany (August 24- 27, 2009); and Athens-Greece (June 8-12, 2010). Ulm-Germany: ICIE, 198-208.
 41. Gindrich P., Kazanowski Z. (2011). Creativity of the deaf-blind. The Polish perspective. In T. Subhi Yamin (Eds.), Excellence in education 2009-2010: Leading minds creating the future. Research-Strategic Planning-Development. Proceedings of the Annual Conference of the International Centre for Innovation in Education (ICIE) held in Ulm-Germany (August 24-27, 2009); and Athens-Greece (June 8-12, 2010). Ulm-Germany: ICIE, 190-196.
 42. Gindrich P. (2012). Samoocena oraz poczucie wsparcia edukacyjnego i społecznego młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi, w: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, red. Z.Palak, D.Chimicz, A. Pawlak, Lublin: UMCS, 215-232.
 43. Gindrich P. (2011). Wymiary wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Analiza porównawcza, w: Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, red. Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Tarnobrzeg: PWSZ, 102-123.
 44. Gindrich P., Łachut T. (2012). Skala ECERS i ECERS-R – analiza porównawcza jakości środowiska dziecka w przedszkolu. Raport z badań pilotażowych, w: Dziecko we wczesnej edukacji, red. E. Jakubiak-Zapalska, K. Kruszko, Radom: Wyd. Ave, 239-254.
 45. Gindrich P. (2013). Wsparcie edukacyjne - jak je badać?, "Uczyć lepiej", 3, 15-16.
 46. Gindrich P. (2013). Wybrane uwarunkowania wsparcia edukacyjnego młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi, w: Rodzina. Młodzież. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, Poznań: Wyd. Nauk. UAM, 421-442.
 47. Gindrich P., Kazanowski Z. (2014/2015). The role of drama therapy in fostering the creativity of individuals with intellectual disabilities: an overview of the Lublin teatroterapia workshops, "International Journal for Talent Development and Creativity", Vol. 2 & 3, 145-154.
 48. Gindrich P. (2014). Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego (KWE) - struktura i cechy psychometryczne narzędzia, "Przegląd Pedagogiczny", 1, 153-168.
 49. Gindrich P. (2015). Model korelacyjny w badaniach wyuczonej bezradności u gimnazjalistów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi oraz jego zastosowanie w praktyce pedagogicznej, w: W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, A. Giryński, G. Szumski, Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 215-233.
 50. Gindrich P., Kazanowski Z. (2017). The creative potential and self-reported learning disabilities of Polish university students who major in special education, "SAGE Open", Vol. 7, 1-12.
 51. Gindrich P. (2017). Samoocena gimnazjalistów a ich poczucie kontroli w sytuacji odniesienia sukcesu – znaczenie płci, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń towarzyszących, w: Sukces jak zjawisko edukacyjne, Vol. II, red. M. Humeniuk, I. Paszenda, W. Żłobicki, Wrocław, Wyd. Instytutu Pedagogiki UWr, 174-194.
 52. Gindrich P. (2017). Wsparcie edukacyjne młodzieży gimnazjalnej a jej postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD, w: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, red. K. Barłóg, Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 87-107.

TŁUMACZENIE OPUBLIKOWANE

 1. Gindrich P. (1993). Adrien van Gennep, Opieka nad osobami upośledzonymi umysłowo w Holandii, w: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy rewalidacji i socjalizacji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, red.M.Chodkowska, Lublin: UMCS, 297-305.

INNE OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 1. Gindrich P. (2006). Kościół szatana i A. La Veya. Współczesne zagrożenia, "Angelus Bronowicki", t.4, 18-19.
 2. Gindrich P. (2013). Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat badania środowiska dziecka w wieku przedszkolnym za pomocą Skali ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale), "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t. XXXII, 385-388.

ARTYKUŁY ZŁOŻONE DO DRUKU

 1. Gindrich P. Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym – wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne.
 2. Gindrich P., Kazanowski Z. Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficznych.
 3. Gindrich P. Style poznawcze a trudności w uczeniu się - wybrane aspekty teoretyczne i implikacje dla praktyki pedagogicznej.
 4. Gindrich P. O wyuczonej bezradności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU

 1. Gindrich P., Kazanowski Z. Exploring the relationship between self-concept and creative potential in university students.
 2. Gindrich P., Kazanowski Z. Finding out about certain features of creative potential in university students who differ in self-esteem.
 3. Gindrich P., Kazanowski Z. Samoocena a potencjał twórczy studentów.
 4. Gindrich P., Kazanowski Z. Wybrane właściwości potencjału twórczego studentów różniących się samooceną.
 5. Gindrich P. Creative potential and self-assessed professional competence in middle school teachers.
 6. Gindrich P., Kazanowski Z. Creative potential in middle school teachers and their self-perceptions of professional skills concerning special education needs of children.
 7. Gindrich P., Teachers' ratings of students' learning disabilities and self-reported learned helplessness of Polish junior high school students.

MONOGRAFIA W PRZYGOTOWANIU

 1. Gindrich P., Kirenko J. Przystosowanie psychiczne i społeczne sprawnego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością.

Na początek