NAUKI POMOCNICZE i Z POGRANICZA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

DYSCYPLINA NAUKOWAOGÓLNY ZAKRES WSPÓŁPRACY KATEGORIA NAUKI
Pedagogika ogólna Ustala ogólne cele, zasady i metody nauczania i wychowania. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w P.S. Nauki pedagogiczne
AndragogikaUstala ogólne cele, zasady i metody nauczania i wychowania osób dorosłych. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w andragogice specjalnej, czyli pedagogice osób dorosłych z niepełnosprawnością Nauki pedagogiczne
Pedagogika przedszkolna i szkolna (dydaktyka, teoria wychowania) Ustalają ogólne cele, zasady i metody wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na ich podstawie powstają cele, zasady i metody szczegółowe w pedagogice specjalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznymNauki pedagogiczne
Psychologia ogólna Ustala jak przebiegają procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, wolicjonalne itd. u człowieka pełnosprawnego i dobrze przystosowanegoNauki psychologiczne
Psychologia rozwojowa Określa prawidłowości oraz zakłócenia (np.wynikające z niepełnosprawności lub nieprzystosowania) holistycznego rozwoju człowieka Nauki psychologiczne
Psychologia kliniczna Ustala kompleksową diagnozę danego przypadku upośledzenia lub zaburzenia w sferze kognitywnej, emocjonalnej, reaktywnej, motorycznej, językowej, co jest szczególnie ważne dla pedagogiki specjalnej, ponieważ zakłócenia w tych obszarach mogą wynikać z niepełnosprawności lub nieprzystosowania Nauki psychologiczne
Otolaryngologia, foniatria, audiologia Diagnoza + formy leczenia wad słuchu i wad wymowy Nauki medyczne
Neurologia i psychiatria diagnoza + formy terapii: (1)dzieci, mlodziezy i doroslych z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi i osobowościowymi (np. PTSD, depresja, choroby psychiczne, specyficzne zaburzenia osobowosci, nieprzystosowanie społeczne); (2)dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, zespół ADHD, dyskalkulia, leworęcznosć, zaburzenia mowy) (3) dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia psychiczna, zespół polegający na objadaniu się)Nauki medyczne
Biochemia Chemia enzymów i kwasów nukleinowych, wyjasnia powstawanie zaburzeń na tym tle (np. fenyloketonuria) Nauki medyczne
Genetyka Wyjasnia nieprawidlowosci w strukturze genow i chromosomow prowadzace do roznych zaburzen (np zespół Downa, rzadkie choroby genetyczne) Nauki medyczne
Okulistyka diagnoza + formy leczenia wad i schorzeń wzroku u dzieci, młodzieży, dorosłych Nauki medyczne
Tyflotechnika szkła korekcyjne, kontaktowe, lupy, lunety, maszyny brajlowskie, linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie Nauki techniczne
Surdotechnika aparatura audiometryczna, protezy sluchowe, sprzet wzmacniajacy słuch Nauki techniczne
Protetyka ortopedyczna Protezy, ortezy dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu Nauki techniczne
Socjologia Socjotechnika - modyfikacja postaw w otoczeniu wobec niepełnosprawnych, dokonywanie zmian w szerszym (zbiorowosć lokalna, całe społeczeństwo) i węższym środowisku dziecka niepełnosprawengo i niedostosowanego spolecznie (rodzina, szkola) jako profilaktyka Inne nauki społeczne poza pedagogicznymi i psychologicznymi
Prawo, ustawodawstwo społeczne organizowanie form opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych, opracowywanie sankcji prawnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niedostosowanych spolecznie Inne nauki społeczne poza psychologicznym i pedagogicznymi
Logopedia (niekiedy naukę tą uznaje się za dyscyplinę szczegółową pedagogiki specjalnej) terapia i diagnoza wad mowy i wymowy, zaburzeń płynnosci mówienia (jąkania) itp. Inne nauki
InformatykaProgramowanie (tworzenie programów komputerowych), projektowanie stron www z uwględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowaniem społecznym, mając na uwadze zwłaszcza kryterium dostępnościNauki ścisłe

Na początek