UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-reedukacyjnych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika
Specjalnosc: Pedagogika opiekuńcza
Forma studiów: dzienne i zaoczne

Operationalizing The NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. A Report from the National Joint Committee on Learning Disabilities, February 1, 1997. "Perspectives" 1997, Vol 23.

Dziennik Ustaw z 30 lipca 1993.

Rozporządzenie MEN (DZ.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

O dysleksji czyli specyficznych trudnosciach w nauce. Biblioteka Reformy. Zeszyt MEN nr 18.; s. 38-53.

D.V.M.Bishop, Handedness and developmental disorder.

M. Bogdanowicz, Specyficzne trudnosci w czytaniu i pisaniu u dzieci - nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. "Psychologia Wychowawcza" 1996/1.

M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000.

M. Bogdanowicz, Trudnosci w pisaniu u dzieci.

M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia Gdańsk 2002.

M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu.

M. Bogdanowicz, Leworęcznosc u dzieci. WsiP. Warszawa 1992.

I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole.WSiP Warszawa 1989.

T. Danielewicz, A.Kozmińska, J.Magnuska, Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. PTHP Warszawa 1981.

T. Gąsowska, Z. Pietrzak - Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudnosci w czytaniu i pisaniu.

P. Gindrich, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin 2002.

P. Gindrich, Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartosci uczniów dyslektycznych w: A. Pielecki (red.): Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. UMCS Lublin 2002.

B. Kaja, Zarys terapii dziecka. WSP Bydgoszcz 2001.

B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003.

G.Krasowicz, Język, czytanie i dysleksja. AWH AD, Lublin 1997.

G. R. Lyon, Learning disabilities, The Future of Children 1996, 6.

G.R. Lyon, S.E. Shaywitz, B.A. Shaywitz, A Definition of dyslexia. "Annals of Dyslexia" 2003, Vol. 53, s.1-14.

A. Maurer, Modele wyjasniania przyczyn trudnosci w nauce oraz uzasadniania możliwosci przeciwdziałania im. "Psychologia Wychowawcza" 1991/5.

J. Mickiewicz, M. Wojak, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. TNOiK Toruń 1997.

C. Neuhaus, Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znalezc odpowiednie rozwiązania. Poradnik. PZWL, Warszawa 2005.

H. Spionek, Psychologiczna analiza niepowodzeń szkolnych.

H. Spionek, Zaburzenia rozwoju dziecka a niepowodzenia szkolne.

J.Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna. UJ, Kraków 1993.

B. Zakrzewska, Trudnosci w czytaniu i pisaniu.Modele ćwiczeń.WSiP Warszawa 1996.

E. Waszkiewicz, J. Jastrząb, Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych.Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. Centrum Metodyczne PPP MEN, Warszawa 1994.

Kliknij TUTAJ aby uzyskać plik w formacie "doc" (do wydruku)!