UMCS
dr Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-reedukacyjnych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika
Specjalnosc: Pedagogika opiekuńcza
Forma studiów: dzienne i zaoczne

WYKAZ ZAGADNIEŃ
1.Dysleksja a trudnosci w uczeniu się i inne zaburzenia.
2. Pojęcie dysleksji i rozwój jego rozumienia.
3. Etymologia słowa "dysleksja".
4. Różnicowanie diagnostyczne dysleksji, innych trudnosci w uczeniu się i zaburzeń współistniejących. Charakterystyka modelu B.F.Penningtona (1991).
5. Problem współwystępowania (comorbidity) a epidemiologia,fenomenologia i etiologia trudnosci w uczeniu się.
6. Trudnosci w uczeniu się a istotnie niższy niż przeciętny poziomu rozwoju intelektualnego.
7. Syndrom LD a uposledzenie umysłowe. Podobieństwa i różnice.
8. Związek trudnosci w uczeniu się z syndromem deficytu uwagi i nadpobudliwosci psychoruchowej (ADD i ADHD).
9. Trudnosci w uczeniu się o charakterze dyskalkulii i dysgrafii a dysleksja.
10. Trudnosci w uczeniu się a zaburzenia emocjonalne.
11. Etiologia dysleksji i innych trudnosci w uczeniu się.
12. Dysleksja jako zaburzenie integracji percepcyjno-motorycznej.
13. Dysleksja jako zaburzenie przetwarzania fonologicznego i systemu językowego.
14. Diagnostyka dysleksji. Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz i charakterystyka innych narzędzi diagnostycznych.
15. Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych (wyjasnienia terminologiczne; organizacja pracy korekcyjno - wyrównawczej; wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej).
16. Wybrane aspekty przystosowania społecznego uczniów dyslektycznych oraz uczniów z trudnosciami w uczeniu się i zaburzeniami współistniejącymi. Samoocena, pozycja socjometryczna i zachowanie uczniów dyslektycznych oraz uczniów z trudnosciami w uczeniu się.
17. Związek lateralizacji z trudnosciami w uczeniu się i dysleksją.
18. Struktura konspektu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
19. Organizacja pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz innymi trudnosciami w uczeniu się i zaburzeniami w swietle przepisów prawnych.
20. Taksonomia objawów trudnosci w uczeniu się i innych zaburzeń wg. B.F.Penningtona.
21. Dysleksja i trudnosci w uczeniu się a niepowodzenia szkolne i niedostosowanie społeczne
LITERATURA:
Operationalizing The NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. A Report from the National Joint Committee on Learning Disabilities, February 1, 1997. Perspectives 1997, Vol 23.
Dziennik Ustaw z 30 lipca 1993.
Rozporządzenie MEN (DZ.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
O dysleksji czyli specyficznych trudnosciach w nauce. Biblioteka Reformy. Zeszyt MEN nr 18.; s. 38-53.
D.V.M.Bishop, Handedness and developmental disorder
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudnosci w czytaniu i pisaniu u dzieci - nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych Psychologia Wychowawcza 1996/1.
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000.
M. Bogdanowicz, Trudnosci w pisaniu u dzieci.
M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia Gdańsk 2002.
M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu.
M. Bogdanowicz, Leworęcznosc u dzieci. WsiP. Warszawa 1992.
I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole.WSiP Warszawa 1989.
T. Danielewicz, A.Kozmińska, J.Magnuska, Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. PTHP Warszawa 1981.
T. Gąsowska, Z. Pietrzak - Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudnosci w czytaniu i pisaniu.
P. Gindrich, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin 2002.
P. Gindrich, Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartosci uczniów dyslektycznych w: A. Pielecki (red.): Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych.
B. Kaja, Zarys terapii dziecka. WSP Bydgoszcz 2001.
B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003.
G.Krasowicz, Język, czytanie i dysleksja. AWH AD, Lublin 1997.
G. R. Lyon, Learning disabilities, The Future of Children 1996, 6.
G.R. Lyon, S.E. Shaywitz, B.A. Shaywitz, A Definition of dyslexia. Annals of Dyslexia 2003, Vol. 53, s.1-14.
A. Maurer, Modele wyjasniania przyczyn trudnosci w nauce oraz uzasadniania możliwosci przeciwdziałania im Psychologia Wychowawcza 1991/5.
J. Mickiewicz, M. Wojak, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. TNOiK Toruń 1997.
C. Neuhaus, Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znalezc odpowiednie rozwiązania. Poradnik. PZWL, Warszawa 2005.
H. Spionek, Psychologiczna analiza niepowodzeń szkolnych.
H. Spionek, Zaburzenia rozwoju dziecka a niepowodzenia szkolne.
J.Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna. UJ, Kraków 1993.
B. Zakrzewska, Trudnosci w czytaniu i pisaniu.Modele ćwiczeń.WSiP Warszawa 1996.
E. Waszkiewicz, J. Jastrząb, Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych.Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. Centrum Metodyczne PPP MEN, Warszawa 1994.

Kliknij TUTAJ aby uzyskać plik w formacie "doc" (do wydruku)!