UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-reedukacyjnych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika opiekuńcza
Forma studiów: zaoczne
7 godz. Wykład; 8 godz. KW

Dziennik Ustaw z 30 lipca 1993.

Bogdanowicz M., Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej i praw uczniów dyslektycznych w szkole w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 147-159.

Rozporządzenie MEN (DZ.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce. Biblioteka Reformy. Zeszyt MEN nr 18.; s. 38-53.

Gindrich P., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin, 2002.

Operationalizing The NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. A Report from the National Joint Committee on Learning Disabilities, February 1, 1997. "Perspectives" 1997, Vol 23, s. 29 - 33.

Lyon G.R., Shaywitz S.E., Shaywitz B.A: Definition of dyslexia. "Annals of Dyslexia" 2003, Vol. 53, s.1-14.

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia. Gdańsk 2002, s. 41-63.

Gindrich P., Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych w: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. UMCS Lublin, 2002.

Lyon G.R., Learning disabilities. "Future of Children" 1996, Vol. 6, s. 54 - 75.

Maurer A., Modele wyjaśniania przyczyn trudności w nauce oraz uzasadniania możliwości przeciwdziałania im. "Psychologia Wychowawcza" 1991, 5.

Neuhaus C., Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. PZWL. Warszawa 2005.

Spionek H., Psychologiczna analiza niepowodzeń szkolnych. PZWS. Warszawa 1970.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju dziecka a niepowodzenia szkolne. PWN Warszawa, 1973.

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000.

Bogdanowicz M., Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce w: B. Kaja (red.), Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 9-35.

Turner M., Diagnoza dysleksji w Wielkiej Brytanii-przegląd testów w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 36-49.

Kaja B., Nair R., Zając M., Normalizacja testu świadomości fonologicznej B.Kaji & R.Nair i jego zastosowanie w diagnozie dysleksji w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 70-94.

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu. WsiP Warszawa 1985.

Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Gąsowska T., Pietrzak; Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

Bogdanowicz M., Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej dla klasy 0-III

Hływa R., 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą.

Kaja B., Zarys terapii dziecka. WSP. Bydgoszcz 2001.

Bogdanowicz M., Trudne litery. Klasy 0-III (Zeszyt terapeutyczny).

Bogdanowicz M., Różyńska M., Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Podręcznik.

Bogdanowicz M., Różyńska M., Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Karty ćwiczeń dla ucznia.

Handzel Z., Loteryjki sylabowe. Książka + 60 kart

Danielewicz T, Koźmińska A., Magnuska J., Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. PTHP Warszawa 1981.