UMCS
dr Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-reedukacyjnych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika
Specjalno�ć: Pedagogika opiekuńcza
Forma studiów: zaoczne
7 godz. Wykład; 8 godz. KW

TEMATYKA WYKŁADÓW
1.Dysleksja i trudno�ci w uczeniu się a rozwiązania legislacyjne. Przepisy dotyczące organizacji specjalistycznej pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudno�ciami w uczeniu się oraz innymi zaburzeniami. (1x45)
Literatura:
Dziennik Ustaw z 30 lipca 1993.
Bogdanowicz M., Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej i praw uczniów dyslektycznych w szkole w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 147-159.
Rozporządzenie MEN (DZ.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
O dysleksji czyli specyficznych trudno�ciach w nauce. Biblioteka Reformy. Zeszyt MEN nr 18.; s. 38-53.
2.Terminologia trudno�ci w uczeniu się. LD, SLD a dysleksja, dyskalkulia i ADHD. Nowa definicja dysleksji. Nowa definicja trudno�ci w uczeniu się według autorów zrzeszonych w NJCLD. Trudno�ci w czytaniu i pisaniu w międzynarodowych systemach klasyfikacji chorób i zaburzeń (ICD-10; DSM-IV). (2x45)
Literatura:
Gindrich P., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin, 2002, s. 11-17.
Operationalizing The NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. A Report from the National Joint Committee on Learning Disabilities, February 1, 1997. �Perspectives� 1997, Vol 23, s. 29 - 33.
Lyon G.R., Shaywitz S.E., Shaywitz B.A: Definition of dyslexia. Annals of Dyslexia 2003, Vol. 53, s.1-14.
3. Epidemiologia, etiologia i fenomenologia trudno�ci w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz zespołu ADHD. Wska�nik FDR, deficyty parcjalne, mikrouszkodzenia mózgu (MBD). Poziom intelektualny a trudno�ci w uczeniu się. Analiza modelu B.F.Penningtona.Konsekwencje psychospołeczne dysleksji, innych trudno�ci w uczeniu się oraz zespołu ADHD. Projekcja filmu. (2x45)
Literatura:
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia. Gdańsk 2002, s. 41-63.
Gindrich P., Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej warto�ci uczniów dyslektycznych w: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. UMCS Lublin, 2002.
Gindrich P., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin, 2002, s. 18-77.
Lyon G.R., Learning disabilities. Future of Children 1996, Vol. 6, s. 54 - 75.
Maurer A., Modele wyja�niania przyczyn trudno�ci w nauce oraz uzasadniania możliwo�ci przeciwdziałania im. Psychologia Wychowawcza 1991, 5.
Neuhaus C., Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znale�ć odpowiednie rozwiązania. PZWL. Warszawa 2005.
Spionek H., Psychologiczna analiza niepowodzeń szkolnych. PZWS. Warszawa 1970. s. 37, 44 - 94.
Spionek H., Zaburzenia rozwoju dziecka a niepowodzenia szkolne. PWN Warszawa, 1973. rozdz. II
4.Diagnoza dysleksji i innych trudno�ci w uczeniu się. Wybrane narzędzia diagnostyczne (2x45).
Literatura:
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000, s. 12-75, 203-216.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia. Gdańsk 2002, s. 115-136.
Bogdanowicz M., Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce w: B. Kaja (red.), Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 9-35.
Turner M., Diagnoza dysleksji w Wielkiej Brytanii-przegląd testów w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 36-49.
Kaja B., Nair R., Zając M., Normalizacja testu �wiadomo�ci fonologicznej B.Kaji & R.Nair i jego zastosowanie w diagnozie dysleksji w: B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003, s. 70-94.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
1.Metody zapobiegania trudno�ciom w czytaniu i pisaniu oparte na mechanizmie integracji percepcyjno - motorycznej. Metoda dobrego startu. Projekcja filmu (2 x 45).
Literatura:
Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu. WsiP Warszawa 1985.
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000, s. 76-126.
Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudno�ciami w czytaniu i pisaniu
2.Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania (2 x 45).
Literatura:
Gąsowska T., Pietrzak � Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudno�ci w czytaniu i pisaniu cz. II roz. II
Bogdanowicz M., Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej dla klasy 0-III
Hływa R., 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
3.Terapia deficytów w zakresie funkcji wzrokowych (ćwiczenia wzrokowo przestrzenne), słuchowych oraz językowych (2 x 45).
Literatura:
Gąsowska T., Pietrzak � StępkowskaZ., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudno�ci w czytaniu i pisaniu cz. II; roz. III, roz. IV
Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudno�ciami w czytaniu i pisaniu model I i II
Kaja B., Zarys terapii dziecka. WSP. Bydgoszcz 2001.
Bogdanowicz M., Trudne litery. Klasy 0-III (Zeszyt terapeutyczny).
Bogdanowicz M., Różyńska M., Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Podręcznik.
Bogdanowicz M., Różyńska M., Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Karty ćwiczeń dla ucznia.
Handzel Z., Loteryjki sylabowe. Książka + 60 kart
4.Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych (2 x 45).
Literatura:
Danielewicz T, Ko�mińska A., Magnuska J., Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. PTHP Warszawa 1981.