Systematyka w pedagogice specjalnej

Tradycyjnie wyróżnia się następujące szczegółowe działy pedagogiki specjalnej :

 1. Tyflopedagogika - nauczanie i wychowanie osób niewidomych i niedowidzących
 2. Surdopedagogika - nauczanie i wychowanie osób głuchych i niedosłyszących
 3. Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo
 4. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna, kliniczna) - nauczanie i wychowanie osób przewlekle chorych i kalekich
 5. Pedagogika resocjalizacyjna - nauczanie i wychowanie osób nieprzystosowanych społecznie
 6. Pedagogika geriatryczna - nauczanie i wychowanie osób w podeszłym wieku

J. Doroszewska (1981) wyróżnia zaś 3 działy pedagogiki specjalnej :

 1. Pedagogika specjalna rewalidacyjna (osoby z niepełnosprawnością)
 2. Pedagogika specjalna resocjalizacyjna (osoby nieprzystosowane społecznie)
 3. Pedagogika specjalna rehabilitacyjna (osoby z niepełnosprawnością)

Istnieją też trzy działy pedagogiki specjalnej w zależności od specyfiki oddziaływań :

 1. Pedagogika specjalna kompensacyjna
 2. Pedagogika specjalna korekcyjna
 3. Pedagogika specjalna resocjalizacyjna

Wg WHO (za: Sowa i Wojciechowski, 2001) jest 9 zasadniczych grup osób niepełnosprawnych :

 1. z upośledzeniami lokomocyjnymi
 2. z upośledzeniami widzenia
 3. z upośledzeniami w zakresie środków komunikowania się (mowa, pismo)
 4. z niepełnosprawnościami natury organicznej
 5. z niepełnosprawnościami intelektualnymi
 6. z niepełnosprawnościami emocjonalnymi
 7. z wadami budzącymi szczególną odrazę
 8. z wadami skrytymi (niewidocznymi dla oka)
 9. z upośledzeniami związanymi z procesem starzenia się.

Z. Sękowska (1998) za Grzegorzewską przyjęła, że podmiotem pedagogiki specjalnej są :

 1. Niewidomi i niedowidzący
 2. Głusi i niedosłyszący
 3. Głuchoniewidomi
 4. Upośledzeni umysłowo
 5. Przewlekle chorzy
 6. Osoby z uszkodzeniem narządu ruchu
 7. Osoby z trudnościami w uczeniu się na skutek dysharmonii rozwoju
 8. Społecznie niedostosowani.

Na początek

LITERATURA:

Doroszewska J. (1981).Pedagogika specjalna. Tom I. Warszawa-Gdańsk.
Sękowska Z. (1998).Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. WSPS Warszawa.
Sowa J., Wojciechowski F. (2001).Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów.