Tematy prac licencjackich

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2002-2003. Byłem wtedy zatrudniony w kieleckiej, niepublicznej szkole wyższej - Wszechnica Świętokrzyska (Wydział Zamiejscowy w Lublinie). Recenzentami tych prac byli Z.Bartkowicz i A.Węgliński.

1.Samoocena rodziców rozwiedzionych.
2.Nasilenie objawów trudności w uczeniu się u uczniów wychowywanych w rodzinach niepełnych.
3.Zjawisko dysleksji i trudności w uczeniu się w percepcji uczniów.
4.Popularność w zespole klasowym ucznia ujawniającego niepowodzenia szkolne.
5.Pozycja socjometryczna uczniów z zespołem buntowniczosci.
6.Poziom depresji u młodzieży przejawiającej skłonności samobójcze.
7.Struktura rodziny ucznia, a jego pozycja w klasie szkolnej.
8.Nasilenie objawów trudności w uczeniu się w wychowanków domu dziecka w opinii nauczycieli i wychowawców.
9.Zaburzenia w zachowaniu u uczniów przejawiających trudności w uczeniu się.
10.Objawy trudności w uczeniu się u osób zażywających narkotyki.
11.Zaburzenia w zachowaniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce.
12.Pozycja socjometryczna ucznia z trudnościami w uczeniu się.
13.Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u uczniów zażywających narkotyki.
14.Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u uczniów pijących alkohol.
15.Zaburzenia w zachowaniu u dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych.
16.Nasilenie trudności w uczeniu się u osób ujawniających skłonności samobójcze.
17.Warunki socjalno - bytowe uczniów z trudnościami w uczeniu się.
18.Samoocena uczniów ujawniających zespół zaburzeń prowokacyjno - buntowniczych.
19.Samoocena uczniów ujawniających objawy zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
20.Poziom wyuczonej bezradności u młodzieży przejawiającej skłonności samobójcze.
21.Poziom wyuczonej bezradności uczniów nadużywających alkohol.
22.Poziom wyuczonej bezradności u osób zażywających narkotyki.
23.Poziom wyuczonej bezradności uczniów ujawniających objawy trudności w uczeniu się.
24.Poziom depresji osób rozwodzących się.
25.Samoocena policjantów.
26.Poziom depresji uczniów mających słabe wyniki w nauce.
27.Poziom depresji uczniów ujawniających trudności w uczeniu się.
28.Poziom depresji dzieci z rodzinach niepełnych.
29.Poziom depresji dzieci ofiar przemocy w rodzinie.
30.Poziom depresji uczniów dotkniętych problemem alkoholowym rodziców.
31.Poziom depresji policjantów.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2010-2011 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentem tych prac była A.Pawlak.

1.System wartości i cele życiowe młodzieży gimnazjalnej w szkołach miejskich i wiejskich.
2.Poziom jakości środowiska dziecka w wieku przedszkolnym w różnych placówkach edukacyjnych.
3.Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi.
4.Przystosowanie społeczne dziecka z zespołem Downa w młodszym wieku szkolnym. Indywidualne studium przypadku.
5.Zjawisko otyłości w percepcji uczniów miejskich i wiejskich.
6.Wybrane uwarunkowania aktywności uczniów miejskich i wiejskich w czasie wolnym.
7.Skuteczność Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w zakresie wspomagania rozwoju dzieci ze sprzężonymi upośledzeniami.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentami tych prac byli Z. Maleszyk i K. Kruszko

1.Postawy wobec niepełnosprawności studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych.
2.Zachowanie przystosowawcze osób ze sprzężonymi upośledzeniami.
3.Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
4.Kształcenie integracyjne w opinii pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
6.Znaczenie hipoterapii w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
7.Wybrane aspekty funkcjonowania psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym z zespołem Downa – studium indywidualnego przypadku.
8.Poziom kreatywności osób w różnym wieku.
9.Przystosowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniach lekkim i umiarkowanym na terenach wiejskich.
10.Aktywność twórcza dziewcząt i chłopców w szkole podstawowej.
11.Postawy nauczycieli wobec osób z niepełnosprawnością ruchową.
12.Postawy pedagogów specjalnych wobec osób niewidomych.
13.Zachowanie twórcze gimnazjalistów z trudnościami w uczeniu się.
14.Samoocena uczniów z dysfunkcją narządu wzroku na drugim etapie edukacyjnym.
15.Przystosowanie społeczne dziecka z syndromem Prader-Willi - studium przypadku.
16.Obraz stosunków rodzinnych na podstawie analizy wytworów plastycznych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
17.Poziom aktywności twórczej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.
18.Agresywne i edukacyjne gry komputerowe w opinii młodzieży z miasta i ze wsi.
19.Ocena skuteczności metod rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością złożoną w opinii pedagogów specjalnych.
20.Metody terapii pedagogicznej i zjawisko dysleksji w opinii nauczycieli szkół miejskich i wiejskich.
21.Zjawisko alkoholizmu w opinii podopiecznych młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
22.Poziom wsparcia edukacyjnego gimnazjalistów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych.
23.Poziom rozwoju społecznego dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
24.Skuteczność dogoterapii w rehabilitacji dzieci autystycznych w opinii rodziców i pedagogów specjalnych.
25.Efektywność metody integracji sensorycznej w rewalidacji dzieci autystycznych w opinii rodziców i specjalistów.
26.Skuteczność metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w zakresie wspomagania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
27.Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym – studium indywidualnego przypadku.
28.Hipoterapia jako metoda rehabilitacji dzieci z mózgowych porażeniem dziecięcym w opinii pedagogów specjalnych.
29.Metody rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w opinii pedagogów specjalnych.
30.Skuteczność ćwiczeń usprawniających w nauczaniu mowy dzieci z uszkodzonym słuchem w opinii specjalistów.
31.Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
32.Agresja i agresywność w klasie szkolnej w opinii dzieci ze szkół podstawowych.
33.Przystosowanie społeczne i szkolne dziecka autystycznego w młodszym wieku szkolnym – studium indywidualnego przypadku.
34.Zaburzenia w zachowaniu uczniów niepełnosprawnych i sprawnych w klasie integracyjnej.
35.Poziom wyuczonej bezradności dziewcząt i chłopców w wieku ponadgimnazjalnym.
36.Poziom wsparcia edukacyjnego młodzieży z niepełnosprawnością narządu słuchu.
37.Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD uczniów o niskich osiągnięciach szkolnych.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 na UMCS. Ich recenzentem była A. Pawlak

1. Ocena skuteczności metody integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.
2. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
3. Poczucie lęku u osób z dysfunkcją wzroku.
4. Samoocena młodzieży z uszkodzeniem wzroku.
5. Poziom wiadomości o niepełnosprawności wzrokowej gimnazjalistów z miast i ze wsi.
6. Znaczenie muzykoterapii w zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia w opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych.
7. Problem narkomanii w opinii młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością narządu wzroku.
8. Postawy rodzicielskie wobec dzieci słabowidzących.
9. Poziom osiągnięć w teście sprawdzającym kompetencje ortograficzne a ryzyko dysleksji dzieci.
10. Wsparcie społeczne młodzieży słabowidzącej.
11. Stosunek emocjonalny wobec zjawiska niepełnosprawności ludzi w różnym wieku.
12. Wiedza na temat środków antykoncepcyjnych i ich stosowania wśród gimnazjalistów z miasta i ze wsi.
13. Walory terapeutyczne amatorskiego teatru dziecięcego na przykładzie grupy "Mlekołaki" z Olbięcina.
14. Zjawisko niepełnosprawności w percepcji młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi.
15. Aspiracje zawodowe uczniów z inwalidztwem wzroku na różnych etapach edukacyjnych.
16. Postawy społeczne wobec pełnienia roli rodzica i małżonka przez osoby niewidome.
17. Metody nauczania języków obcych w opinii młodzieży licealnej z dysfunkcją narządu wzroku.
18. Poziom świadomości pedagogów specjalnych na temat edukacji uczniów zdolnych i utalentowanych.
19. Poziom empatii uczniów z klas integracyjnych szkół podstawowych.
20. Poziom wyuczonej bezradności uczniów z dysfunkcją narządu wzroku.

Tematy prac magisterskich

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był A.Węgliński.

1.Wizerunek siebie dorosłych podopiecznych kuratorów sądowych.
2.Sieć i natężenie wsparcia społecznego kobiet - ofiar przemocy w rodzinie.
3.Wsparcie społeczne młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
4.Zaburzenia w zachowaniu u dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie.
5.Zachowania seksualne osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
6.Pozycja socjometryczna dzieci z rodzin alkoholiczych.
7.Poziom zachowań agresywnych i funkcjonowanie rodzinne młodzieży - ofiar przemocy w rodzinie
8.Nieprzystosowanie społeczne osób dorosłych nadużywających alkohol będących pod dozorem kuratora sądowego

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach dziennych i zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był J.Kirenko.

1.Uwarunkowania przygotowania do nauki szkolnej dzieci przedszkolnych z ryzykiem dysleksji.
2.Poziom świadomości fonologicznej a ryzyko dysleksji dzieci ze szkół podstawowych.
3.Samoocena i poziom depresji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych.
4.Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji.
5.Samoocena i poziom wyuczonej bezradności u wychowanków domu dziecka.
6.Poziom empatii młodzieży gimnazjalnej o różnych osiągnięciach szkolnych.
7.Samoocena policjantów francuskich i polskich.
8.Samoocena i poziom empatii studentów kierunków: pedagogika specjalna i pedagogika.
9.Poczucie lęku społecznego młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
10.Stosunek emocjonalny młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do zachowań problemowych i ryzykanckich.
11.Uwarunkowania wsparcia społecznego dzieci z trudnościami w uczeniu się.
12.Poziom wyuczonej bezradności a samoocena podopiecznych kuratorów sądowych.
13.Postawy rodzicielskie wobec uczniów z zaburzeniami mowy.
14.Wsparcie społeczne rodzeństwa osób z upośledzeniem umysłowym.
15.Zaburzenia w zachowaniu oraz osiągnięcia szkolne uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową i sprawnych intelektualnie.
16.Rola mediów w kreowaniu wizerunku współczesnej kobiety.
17.Poziom depresji i poczucie wyuczonej bezradności młodzieży miejskiej i wiejskiej.
18.Dydaktyczne gry komputerowe jako narzędzie wspomagające proces psychoedukacyjny w gimnazjum.
19.Stosunek emocjonalny gimnazjalistów o zróżnicowanym poziomie samooceny wobec zachowań ryzykanckich.
20.Samoocena a poczucie wsparcia społecznego młodzieży licealnej z trudnościami w uczeniu się.
21.Samoocena dzieci z rodzin niepełnych.
22.Wybrane zaburzenia osobowości u dzieci z rodzin niepełnych.

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS. Ich recenzentem była Z. Palak.

1. Wybrane uwarunkowania seksualności osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
2. Samoocena a poziom ekspresji gniewu uczniów z zaburzeniami zachowania.
3. Aspiracje życiowe i nadzieja na sukces wychowanków domów dziecka.
4. Poczucie bezradności intelektualnej pełnosprawnego rodzeństwa osób upośledzonych umysłowo.
5. Koncepcje temporalne i poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
6. Wyniki w nauce języka angielskiego dzieci a ryzyko dysleksji.
7. Samoocena a jakość komunikacji małżeńskiej rodziców dzieci niepełnosprawnych.
8. Poziom niedostosowania społecznego a poczucie winy podopiecznych kuratorów sądowych.
9. Wybrane uwarunkowania postaw wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD podopiecznych kuratorów sądowych.
10. Podejście do czasu młodzieży o zróżnicowanym poziomie samooceny.
11. Poziom depresji a poczucie kontroli kuratorów sądowych.
12. Samoocena a poziom depresji młodzieży licealnej wiejskiej i miejskiej.
13. Poziom depresji a wyuczona bezradność młodzieży objętej kuratelą sądową.
14. System wartości prostytutek oraz ich poglądy na temat zjawiska sponsporingu.
15. Wybrane uwarunkowania inteligencji emocjonalnej sprawców przestępstw gwałtownych i niegwałtownych.
16. Obraz własnej osoby młodocianych przebywających w zakładach karnych.
17. Poziom depresji a postawy studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych wobec zjawiska trudności w uczeniu się i zaburzeń towarzyszących.
18. Uwarunkowania społeczne, kulturowe i historyczne zjawiska prostytucji.
19. Poziom niedostosowania społecznego osadzonych w zakładzie karnym.
20. Wybrane uwarunkowania samooceny nauczycieli szkół podstawowych.
21. Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD młodzieży przebywającej w zakładzie poprawczym.
22. Zjawisko narkomanii w opinii dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół średnich.
23. Analiza porównawcza funkcjonowania psychospołecznego seryjnego mordercy na tle przestępców pospolitych.

Propozycje tematów

Propozycje tematów prac są bardzo zróżnicowane .Niektóre spośród nich są zbyt nowatorskie i być może nie zostaną zaakceptowane przez gremia naukowych ekspertów.

1.Samoocena a poczucie wsparcia społecznego młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
2.Zaburzenia w zachowaniu a ryzyko dysleksji.
3.Poziom świadomości fonologicznej a ryzyko dysleksji.
4.Poziom świadomości fonologicznej u wychowanków domów dziecka.
5.Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości a ryzyko dysleksji.
6.Ryzyko dysleksji a poziom osiągnięć szkolnych dzieci.
7.Percepcja emocji i zachowań społecznych przez młodzież z trudnościami w uczeniu się.
8.Samoocena a poczucie bezradności intelektualnej młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
9.Poziom świadomości fonologicznej dzieci a zaburzenia zachowania.
10.Samoocena a poczucie depresji podopiecznych kuratorów sądowych.
11.Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji.
12.Poziom empatii a osiągnięcia szkolne uczniów.
13.Poziom empatii a samoocena młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
14.Poczucie lęku społecznego u dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
15.Pozycja socjometryczna a zachowanie dzieci z trudnościami w uczeniu się.
16. Postawy punk i hardcore’owców wobec agresji i przemocy.
17. Postawy szalikowców wobec niepełnosprawnych.
18. Postawy szalikowców wobec dysleksji i trudności w uczeniu się.
19. Postawy blokersów wobec niepełnosprawnych.
20. Postawy młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej wobec zachowań problemowych i ryzykanckich.
21. Analiza objawów niedostosowania społecznego w tekstach piosenek rockowych.
22. Analiza motywu zachowań problemowych i ryzykanckich w tekstach utworów rockowych.
23. Analiza różnych oblicz niepełnosprawności w tekstach utworów rockowych.
24. Analiza niepełnosprawności sensorycznej w tekstach utworów rockowych.
25. Analiza motywu choroby przewlekłej w tekstach utworów rockowych.
26. Analiza zachowań suicydalnych w tekstach utworów rockowych.
27. Samotność i śmierć w tekstach utworów rockowych.
28. Stosunek do eutanazji i aborcji jako motyw w twórczości rockowych artystów.
29. Znaczenie pacyfizmu w tekstach utworów rockowych.
30. Znaczenie szowinizmu, nazizmu i rasizmu w tekstach utworów rockowych.
31. Dążenie do integracji społecznej i globalizacji w tekstach utworów rockowych.
32. Nadużywanie substancji psychoaktywnych jako motyw literacki w twórczości rockowych artystów.
33. Okultyzm i magia w tekstach piosenek rockowych.
34. Hardcore, straight edge, hardline. Czy to punk w sensie pozytywnym czy negatywnym?. Analiza porównawcza.
35. Biblijne inspiracje w twórczości artystów rockowych.
36. Zło i postać szatana w tekstach utworów rockowych.
37. Dobro i Bóg w tekstach utworów rockowych.
38. Teizm i ateizm w tekstach utworów rockowych.
39. Przemoc i agresja na poziome egzosystemu społecznego w tekstach utworów artystów rockowych.
40. Analiza zachowania przestępczego w tekstach utworów artystów rockowych.
41. Analiza zachowania niemoralnego w tekstach utworów artystów rockowych.
42. Analiza zachowania odmiennego pod względem seksualnym w tekstach utworów artystów rockowych.
43. Przemoc w rodzinie jako motyw literacki w twórczości rockowych artystów.
44. Zaburzenia w zachowaniu u dzieci a ryzyko dysleksji.
45. Poziom empatii a poczucie wyuczonej bezradności wychowanków domów dziecka.