Tematy prac licencjackich

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2002-2003. Byłem wtedy zatrudniony w kieleckiej, niepublicznej szkole wyższej - Wszechnica Świętokrzyska (Wydział Zamiejscowy w Lublinie). Recenzentami tych prac byli Z.Bartkowicz i A.Węgliński.

 1. Samoocena rodziców rozwiedzionych.
 2. Nasilenie objawów trudności w uczeniu się u uczniów wychowywanych w rodzinach niepełnych.
 3. Zjawisko dysleksji i trudności w uczeniu się w percepcji uczniów.
 4. Popularność w zespole klasowym ucznia ujawniającego niepowodzenia szkolne.
 5. Pozycja socjometryczna uczniów z zespołem buntowniczosci.
 6. Poziom depresji u młodzieży przejawiającej skłonności samobójcze.
 7. Struktura rodziny ucznia, a jego pozycja w klasie szkolnej.
 8. Nasilenie objawów trudności w uczeniu się w wychowanków domu dziecka w opinii nauczycieli i wychowawców.
 9. Zaburzenia w zachowaniu u uczniów przejawiających trudności w uczeniu się.
 10. Objawy trudności w uczeniu się u osób zażywających narkotyki.
 11. Zaburzenia w zachowaniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce.
 12. Pozycja socjometryczna ucznia z trudnościami w uczeniu się.
 13. Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u uczniów zażywających narkotyki.
 14. Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u uczniów pijących alkohol.
 15. Zaburzenia w zachowaniu u dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych.
 16. Nasilenie trudności w uczeniu się u osób ujawniających skłonności samobójcze.
 17. Warunki socjalno - bytowe uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 18. Samoocena uczniów ujawniających zespół zaburzeń prowokacyjno - buntowniczych.
 19. Samoocena uczniów ujawniających objawy zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 20. Poziom wyuczonej bezradności u młodzieży przejawiającej skłonności samobójcze.
 21. Poziom wyuczonej bezradności uczniów nadużywających alkohol.
 22. Poziom wyuczonej bezradności u osób zażywających narkotyki.
 23. Poziom wyuczonej bezradności uczniów ujawniających objawy trudności w uczeniu się.
 24. Poziom depresji osób rozwodzących się.
 25. Samoocena policjantów.
 26. Poziom depresji uczniów mających słabe wyniki w nauce.
 27. Poziom depresji uczniów ujawniających trudności w uczeniu się.
 28. Poziom depresji dzieci z rodzinach niepełnych.
 29. Poziom depresji dzieci ofiar przemocy w rodzinie.
 30. Poziom depresji uczniów dotkniętych problemem alkoholowym rodziców.
 31. Poziom depresji policjantów.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2010-2011 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentem tych prac była A.Pawlak.

 1. System wartości i cele życiowe młodzieży gimnazjalnej w szkołach miejskich i wiejskich.
 2. Poziom jakości środowiska dziecka w wieku przedszkolnym w różnych placówkach edukacyjnych.
 3. Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi.
 4. Przystosowanie społeczne dziecka z zespołem Downa w młodszym wieku szkolnym. Indywidualne studium przypadku.
 5. Zjawisko otyłości w percepcji uczniów miejskich i wiejskich.
 6. Wybrane uwarunkowania aktywności uczniów miejskich i wiejskich w czasie wolnym.
 7. Skuteczność Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w zakresie wspomagania rozwoju dzieci ze sprzężonymi upośledzeniami.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentami tych prac byli Z. Maleszyk i K. Kruszko.

 1. Postawy wobec niepełnosprawności studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych.
 2. Zachowanie przystosowawcze osób ze sprzężonymi upośledzeniami.
 3. Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 4. Kształcenie integracyjne w opinii pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 5. Znaczenie hipoterapii w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
 6. Wybrane aspekty funkcjonowania psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym z zespołem Downa – studium indywidualnego przypadku.
 7. Poziom kreatywności osób w różnym wieku.
 8. Przystosowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniach lekkim i umiarkowanym na terenach wiejskich.
 9. Aktywność twórcza dziewcząt i chłopców w szkole podstawowej.
 10. Postawy nauczycieli wobec osób z niepełnosprawnością ruchową.
 11. Postawy pedagogów specjalnych wobec osób niewidomych.
 12. Zachowanie twórcze gimnazjalistów z trudnościami w uczeniu się.
 13. Samoocena uczniów z dysfunkcją narządu wzroku na drugim etapie edukacyjnym.
 14. Przystosowanie społeczne dziecka z syndromem Prader-Willi - studium przypadku.
 15. Obraz stosunków rodzinnych na podstawie analizy wytworów plastycznych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
 16. Poziom aktywności twórczej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.
 17. Agresywne i edukacyjne gry komputerowe w opinii młodzieży z miasta i ze wsi.
 18. Ocena skuteczności metod rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością złożoną w opinii pedagogów specjalnych.
 19. Metody terapii pedagogicznej i zjawisko dysleksji w opinii nauczycieli szkół miejskich i wiejskich.
 20. Zjawisko alkoholizmu w opinii podopiecznych młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
 21. Poziom wsparcia edukacyjnego gimnazjalistów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych.
 22. Poziom rozwoju społecznego dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
 23. Skuteczność dogoterapii w rehabilitacji dzieci autystycznych w opinii rodziców i pedagogów specjalnych.
 24. Efektywność metody integracji sensorycznej w rewalidacji dzieci autystycznych w opinii rodziców i specjalistów.
 25. Skuteczność metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w zakresie wspomagania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
 26. Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym – studium indywidualnego przypadku.
 27. Hipoterapia jako metoda rehabilitacji dzieci z mózgowych porażeniem dziecięcym w opinii pedagogów specjalnych.
 28. Metody rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w opinii pedagogów specjalnych.
 29. Skuteczność ćwiczeń usprawniających w nauczaniu mowy dzieci z uszkodzonym słuchem w opinii specjalistów.
 30. Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
 31. Agresja i agresywność w klasie szkolnej w opinii dzieci ze szkół podstawowych.
 32. Przystosowanie społeczne i szkolne dziecka autystycznego w młodszym wieku szkolnym – studium indywidualnego przypadku.
 33. Zaburzenia w zachowaniu uczniów niepełnosprawnych i sprawnych w klasie integracyjnej.
 34. Poziom wyuczonej bezradności dziewcząt i chłopców w wieku ponadgimnazjalnym.
 35. Poziom wsparcia edukacyjnego młodzieży z niepełnosprawnością narządu słuchu.
 36. Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD uczniów o niskich osiągnięciach szkolnych.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 na UMCS. Ich recenzentem była A. Pawlak.

 1. Ocena skuteczności metody integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.
 2. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
 3. Poczucie lęku u osób z dysfunkcją wzroku.
 4. Samoocena młodzieży z uszkodzeniem wzroku.
 5. Poziom wiadomości o niepełnosprawności wzrokowej gimnazjalistów z miast i ze wsi.
 6. Znaczenie muzykoterapii w zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia w opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych.
 7. Problem narkomanii w opinii młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością narządu wzroku.
 8. Postawy rodzicielskie wobec dzieci słabowidzących.
 9. Poziom osiągnięć w teście sprawdzającym kompetencje ortograficzne a ryzyko dysleksji dzieci.
 10. Wsparcie społeczne młodzieży słabowidzącej.
 11. Stosunek emocjonalny wobec zjawiska niepełnosprawności ludzi w różnym wieku.
 12. Wiedza na temat środków antykoncepcyjnych i ich stosowania wśród gimnazjalistów z miasta i ze wsi.
 13. Walory terapeutyczne amatorskiego teatru dziecięcego na przykładzie grupy "Mlekołaki" z Olbięcina.
 14. Zjawisko niepełnosprawności w percepcji młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi.
 15. Aspiracje zawodowe uczniów z inwalidztwem wzroku na różnych etapach edukacyjnych.
 16. Postawy społeczne wobec pełnienia roli rodzica i małżonka przez osoby niewidome.
 17. Metody nauczania języków obcych w opinii młodzieży licealnej z dysfunkcją narządu wzroku.
 18. Poziom świadomości pedagogów specjalnych na temat edukacji uczniów zdolnych i utalentowanych.
 19. Poziom empatii uczniów z klas integracyjnych szkół podstawowych.
 20. Poziom wyuczonej bezradności uczniów z dysfunkcją narządu wzroku.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2013-2015 na UMCS. Ich recenzentem była A. Bujnowska.

 1. Skuteczność hipoterapii w rehabilitacji osób z zaburzeniami rozwoju w opinii rodziców.
 2. Zaburzenia w przystosowaniu dziecka autystycznego - studium indywidualnego przypadku.
 3. Trudności w uczeniu się dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół specjalnych.
 4. Funkcjonowanie rodzinne dziecka z autyzmem w młodszym wieku szkolnym - studium indywidualnego przypadku.
 5. Poziom jakości środowiska dydaktyczno-wychowawczego w wybranych przedszkolach.
 6. Rola teatroterapii w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie działalności grupy teatralnej "Motyle".
 7. Agresja i agresywność w opinii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2013-14 na UMCS. Ich recenzentem był A. Pielecki.

 1. Poziom wiedzy na temat funkcjonowania psychospołecznego osób niewidomych i słabowidzących młodzieży gimnazjalnej z różnych klas.

Poniżej zamieściłem tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2014-15 na UMCS. Ich recenzentem była D. Chimicz.

 1. Poziom wiedzy o niepełnosprawności nauczycieli i innych pracowników przedszkola masowego.
 2. Jakość środowiska dziecka w przedszkolu integracyjnym i masowym.
 3. Skuteczność wczesnego wspomagania dziecka z zaburzeniami rozwoju w opinii specjalistów i rodziców.
 4. Poziom wiedzy na temat niepełnosprawności wzrokowej studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych.
 5. Płeć a ryzyko dysleksji uczniów szkół podstawowych.

Tematy prac magisterskich

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był A.Węgliński.

 1. Wizerunek siebie dorosłych podopiecznych kuratorów sądowych.
 2. Sieć i natężenie wsparcia społecznego kobiet - ofiar przemocy w rodzinie.
 3. Wsparcie społeczne młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
 4. Zaburzenia w zachowaniu u dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie.
 5. Zachowania seksualne osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
 6. Pozycja socjometryczna dzieci z rodzin alkoholiczych.
 7. Poziom zachowań agresywnych i funkcjonowanie rodzinne młodzieży - ofiar przemocy w rodzinie
 8. Nieprzystosowanie społeczne osób dorosłych nadużywających alkohol będących pod dozorem kuratora sądowego

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach dziennych i zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był J.Kirenko.

 1. Uwarunkowania przygotowania do nauki szkolnej dzieci przedszkolnych z ryzykiem dysleksji.
 2. Poziom świadomości fonologicznej a ryzyko dysleksji dzieci ze szkół podstawowych.
 3. Samoocena i poziom depresji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych.
 4. Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji.
 5. Samoocena i poziom wyuczonej bezradności u wychowanków domu dziecka.
 6. Poziom empatii młodzieży gimnazjalnej o różnych osiągnięciach szkolnych.
 7. Samoocena policjantów francuskich i polskich.
 8. Samoocena i poziom empatii studentów kierunków: pedagogika specjalna i pedagogika.
 9. Poczucie lęku społecznego młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
 10. Stosunek emocjonalny młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do zachowań problemowych i ryzykanckich.
 11. Uwarunkowania wsparcia społecznego dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 12. Poziom wyuczonej bezradności a samoocena podopiecznych kuratorów sądowych.
 13. Postawy rodzicielskie wobec uczniów z zaburzeniami mowy.
 14. Wsparcie społeczne rodzeństwa osób z upośledzeniem umysłowym.
 15. Zaburzenia w zachowaniu oraz osiągnięcia szkolne uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową i sprawnych intelektualnie.
 16. Rola mediów w kreowaniu wizerunku współczesnej kobiety.
 17. Poziom depresji i poczucie wyuczonej bezradności młodzieży miejskiej i wiejskiej.
 18. Dydaktyczne gry komputerowe jako narzędzie wspomagające proces psychoedukacyjny w gimnazjum.
 19. Stosunek emocjonalny gimnazjalistów o zróżnicowanym poziomie samooceny wobec zachowań ryzykanckich.
 20. Samoocena a poczucie wsparcia społecznego młodzieży licealnej z trudnościami w uczeniu się.
 21. Samoocena dzieci z rodzin niepełnych.
 22. Wybrane zaburzenia osobowości u dzieci z rodzin niepełnych.

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych i dziennych na UMCS. Ich recenzentem była Z. Palak.

 1. Wybrane uwarunkowania seksualności osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
 2. Samoocena a poziom ekspresji gniewu uczniów z zaburzeniami zachowania.
 3. Aspiracje życiowe i nadzieja na sukces wychowanków domów dziecka.
 4. Poczucie bezradności intelektualnej pełnosprawnego rodzeństwa osób upośledzonych umysłowo.
 5. Koncepcje temporalne i poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
 6. Wyniki w nauce języka angielskiego dzieci a ryzyko dysleksji.
 7. Samoocena a jakość komunikacji małżeńskiej rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 8. Poziom niedostosowania społecznego a poczucie winy podopiecznych kuratorów sądowych.
 9. Wybrane uwarunkowania postaw wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD podopiecznych kuratorów sądowych.
 10. Podejście do czasu młodzieży o zróżnicowanym poziomie samooceny.
 11. Poziom depresji a poczucie kontroli kuratorów sądowych.
 12. Samoocena a poziom depresji młodzieży licealnej wiejskiej i miejskiej.
 13. Poziom depresji a wyuczona bezradność młodzieży objętej kuratelą sądową.
 14. System wartości prostytutek oraz ich poglądy na temat zjawiska sponsporingu.
 15. Wybrane uwarunkowania inteligencji emocjonalnej sprawców przestępstw gwałtownych i niegwałtownych.
 16. Obraz własnej osoby młodocianych przebywających w zakładach karnych.
 17. Poziom depresji a postawy studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych wobec zjawiska trudności w uczeniu się i zaburzeń towarzyszących.
 18. Uwarunkowania społeczne, kulturowe i historyczne zjawiska prostytucji.
 19. Poziom niedostosowania społecznego osadzonych w zakładzie karnym.
 20. Wybrane uwarunkowania samooceny nauczycieli szkół podstawowych.
 21. Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD młodzieży przebywającej w zakładzie poprawczym.
 22. Zjawisko narkomanii w opinii dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół średnich.
 23. Analiza porównawcza funkcjonowania psychospołecznego seryjnego mordercy na tle przestępców pospolitych.
 24. Postawy wobec zachowań ryzykanckich młodzieży gimnazjalnej o zróżnicowanych osiągnięciach.
 25. Poziom empatii a poczucie kontroli pedagogów specjalnych.
 26. Poziom wsparcia edukacyjnego a radzenie sobie ze stresem młodzieży gimnazjalnej.
 27. Wybrane uwarunkowania poczucia kontroli osób uzależnionych od alkoholu.
 28. Uwarunkowania postaw wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD studentów kierunków pedagogicznych
 29. Postawy studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych wobec pełnienia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością.
 30. Prostytucja kobiet w percepcji i ocenie licealistek i nauczycielek.
 31. Postawy rodzicielskie a komunikacja małżeńska rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 32. Samoocena gimnazjalistów i licealistów a ich postawy wobec nowych uzależnień.
 33. Samoocena a poziom depresji dziewcząt i chłopców z liceum.
 34. Samoocena a poczucie empatii funkcjonariuszy policji.

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS. Ich recenzentem był Z. Kazanowski.

 1. Samoocena a poziom kreatywności uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 2. Poziom wsparcia społecznego a poczucie kontroli uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 3. Płeć gimnazjalistów a ich postawy wobec zaburzeń odżywiania i otyłości.
 4. Postawy wobec niepełnosprawności intelektualnej a poczucie własnej skuteczności uczniów o niskich osiągnięciach szkolnych.
 5. Samoocena nauczycieli szkół masowych i specjalnych a ich postawy wobec osób z uszkodzeniem słuchu.
 6. Poziom wsparcia edukacyjnego a poczucie własnej skuteczności uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 7. Uwarunkowania jakości środowiska dziecka w wieku przedszkolnym na wsi i w mieście.
 8. Samoocena gimnazjalistów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi a ich percepcja zachowań ryzykanckich.
 9. Postawy wobec niepełnosprawności gimnazjalistek i gimnazjalistów a ich poczucie wsparcia edukacyjnego.
 10. Poziom wsparcia edukacyjnego a poczucie własnej skuteczności uczniów z dysfunkcją narządu wzroku.
 11. Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD uczniów szkół zawodowych o zróżnicowanej pozycji socjometrycznej.

Propozycje tematów

Propozycje tematów prac są bardzo zróżnicowane .Niektóre spośród nich są zbyt nowatorskie i być może nie zostaną zaakceptowane przez gremia naukowych ekspertów.

 1. Samoocena a poczucie wsparcia społecznego młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
 2. Zaburzenia w zachowaniu a ryzyko dysleksji.
 3. Poziom świadomości fonologicznej a ryzyko dysleksji.
 4. Poziom świadomości fonologicznej u wychowanków domów dziecka.
 5. Nasilenie objawów zespołu zaburzeń uwagi i nadpobudliwości a ryzyko dysleksji.
 6. Ryzyko dysleksji a poziom osiągnięć szkolnych dzieci.
 7. Percepcja emocji i zachowań społecznych przez młodzież z trudnościami w uczeniu się.
 8. Samoocena a poczucie bezradności intelektualnej młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
 9. Poziom świadomości fonologicznej dzieci a zaburzenia zachowania.
 10. Samoocena a poczucie depresji podopiecznych kuratorów sądowych.
 11. Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji.
 12. Poziom empatii a osiągnięcia szkolne uczniów.
 13. Poziom empatii a samoocena młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
 14. Poczucie lęku społecznego u dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
 15. Pozycja socjometryczna a zachowanie dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 16. Postawy punk i hardcore’owców wobec agresji i przemocy.
 17. Postawy szalikowców wobec niepełnosprawnych.
 18. Postawy szalikowców wobec dysleksji i trudności w uczeniu się.
 19. Postawy blokersów wobec niepełnosprawnych.
 20. Postawy młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej wobec zachowań problemowych i ryzykanckich.
 21. Objawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w tekstach piosenek rockowych.
 22. Zachowania problemowe i ryzykanckie w tekstach utworów rockowych.
 23. Różne oblicza niepełnosprawności w tekstach utworów rockowych.
 24. Niepełnosprawność sensoryczna w tekstach utworów rockowych.
 25. Choroba przewlekła w tekstach utworów rockowych.
 26. Zachowania suicydalne w tekstach utworów rockowych.
 27. Samotność i śmierć w tekstach utworów rockowych.
 28. Eutanazja i aborcja jako motywy w twórczości rockowych artystów.
 29. Pacyfizm w tekstach utworów rockowych.
 30. Szowinizm, nazizm i rasizm w tekstach utworów rockowych.
 31. Integracja i segregacja społeczna w tekstach utworów rockowych.
 32. Nadużywanie substancji psychoaktywnych jako motyw literacki w tekstach utworów rockowych.
 33. Okultyzm i magia w tekstach piosenek rockowych.
 34. Hardcore, straight edge, hardline czyli różne oblicza punka - studium porównawcze.
 35. Biblijne inspiracje w twórczości literackiej artystów rockowych.
 36. Zło i postać szatana w tekstach utworów rockowych.
 37. Dobro i Bóg w tekstach utworów rockowych.
 38. Teizm i ateizm w tekstach utworów rockowych.
 39. Przemoc i agresja na poziome egzosystemu społecznego w tekstach utworów artystów rockowych.
 40. Zachowanie przestępcze w tekstach utworów rockowych.
 41. Zachowanie niemoralne w tekstach utworów rockowych.
 42. Homoseksualizm, transseksualizm i transwescytyzm w tekstach utworów rockowych.
 43. Ekshibicjonizm i voyeryzm ("peeping Tom") w tekstach utworów rockowych.
 44. Sadyzm i masochizm w tekstach utworów rockowych.
 45. Przemoc w rodzinie jako motyw w twórczości literackiej rockowych artystów.
 46. Ideologia gender w tekstach utworów rockowych.
 47. Syndrom Lolity i Żigolaka w tekstach utworów rockowych.
 48. Zazdrość i zawiść w tekstach utworów rockowych.
 49. In-vitro i problem niepłodności w tekstach utworów rockowych.
 50. Tanatofobia w tekstach utworów rockowych.
 51. Internetowe patologie - cyberdate, cyberporn, cybersex, cyberbullying.
 52. Rola World Wide Web Consortium (W3C) w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu grup mniejszościowych.
 53. Prostytucja i sponsoring w tekstach utworów rockowych.
 54. Agorafobia w tekstach utworów rockowych.
 55. Zachowanie obsesyjno-kompulsywne i dziwaczne nawyki w tekstach utworów rockowych.
 56. Piękno, młodość i atrakcyjność somatyczna w tekstach utworów rockowych.
 57. Brzydota, starość i otyłość w tekstach utworów rockowych.
 58. Szatan i zło w twórczości artystów heavy metalowych i black metalowych.
 59. Zaburzenia w zachowaniu u dzieci a ryzyko dysleksji.
 60. Poziom empatii a poczucie wyuczonej bezradności wychowanków domów dziecka.