TYPOLOGIE TESTÓW OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

Testy mierzące cechy osiągnięć badanych

 1. testy mocy - składają się z zadań różnorodnych pod względem treści i trudności oraz w takiej liczbie, by wszyscy badani mogli podjąć rozwiązywanie wszystkich zadań w wyznaczonym czasie. Wyniki testowania mają tutaj pokazać, w jakim zakresie badani - tzn. jak wielu spośród nich i jak dokładnie - opanowali wymagane czynności.
 2. testy szybkości - składają się z łatwych zadań jednorodnych co do treści oraz w takiej liczbie, by żaden z badanych nie mógł rozwiązać wszystkich zadań w wyznaczonym czasie. Czas jest krótki, nie przekracza kilku minut

Testy odwołujące się do układu odniesienia wyników testowania

 1. Testy różnicujące - testy różnicujące selekcyjne zawierają zadania, których trudność jest dostosowana do stopnia surowości planowanej selekcji badanych. Ich celem jest dokładne rozróżnienie kandydatów, którzy powinni być przyjęci, od kandydatów, którzy powinni być odrzuceni, przy czym różnice wewnątrz tych grup nas wcale nie obchodzą; testy różnicujące na miarę zawierają zadania, których trudność jest dostosowana do poziomu osiągnięć szkolnych badanego.
 2. Testy sprawdzające - treść takiego testu jest dobrana ze względu na wymagania programowe. Nie liczymy się z tym, czy zadania okażą się łatwe, czy też trudne dla uczniów. Test sprawdzający wielostopniowy zawiera zadania reprezentujące wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Jego konstrukcja zakłada możliwość odróżnienia treści "podstawowych" od treści "rozszerzonych" oraz treści "rozszerzonych" od "pełnych" treści nauczania.
 3. Testy diagnostyczne - poszczególne zadania lub części takiego testu dotyczą czynności niezbędnych do opanowania jakiejś innej, złożonej czynności. Są to np.: testy stosowane przy początkowej nauce czytania, badające m.in. rozpoznawanie liter, rozpoznawanie słów, rozumienie pisemnych poleceń, czy też testy dojrzałości szkolnej badające m.in. operacje porównywania, analizy, syntezy i rozumowania wykonywane na treściach znanych każdemu dziecku w wieku przedszkolnym.
 4. Test-omnibus - obejmuje treści wielu przedmiotów nauczania, bez wyróżniania tych przedmiotów przy punktowaniu wyników testowania.

Testy odwołujące się do stopnia zaawansowania konstrukcyjnego

 1. Testy standaryzowane - pozwalają na zobiektywizowane porównanie osiągnięć każdego badanego ucznia z osiągnięciami innych uczniów lub wymaganiami programowymi. Standaryzacja testu polega na ulepszaniu testu przez wypróbowanie jego zadań, dokładne ustalenie układu odniesienia wyników testowania i opracowanie podręcznika testowania, czyli dokumentu pozwalającego użytkownikowi na jego prawidłowe wykorzystanie.
 2. Testy nieformalne - są to testy osiągnięć szkolnych nie poddane standaryzacji.

Testy odnoszące się do zasięgu stosowania

 1. Test szerokiego użytku - przeznaczony do stosowania przez inne osoby niż jego konstruktor
 2. Test nauczycielski - przeznaczony do stosowania tylko przez samego konstruktora

Testy odwołujące się do typu czynności wykonywanej przez badanego dla udzielenia odpowiedzi na zadanie testowe

 1. Test pisemny - badany zapisuje, oznacza lub w określony sposób wskazuje odpowiedzi. 90 % stosowanych testów do testy pisemne.
 2. Test ustny - wymaga od badanego, aby wymówił jakieś dźwięki, słowa lub zdania, będące odpowiedziami na zadania testowe. Odpowiedzi mogą zostać nagrane na taśmie magnetofonowej.
 3. Test praktyczny - wymaga od badanego wykonania czynności ruchowych, przewidzianych w poszczególnych zadaniach testowych. Czynności badanego są obserwowane bezpośrednio lub oceniane poprzez wytwór jego pracy.
 4. Test pracowniany - polega na wykonywaniu przez badanego doświadczeń w odpowiednio wyposażonej pracowni szkolnej.
 5. Test sytuacyjny - polega na odgrywaniu przez badanego wskazanej roli społecznej w wyreżyserowanych warunkach. Wywodzi się z tradycji wojskowych ćwiczeń strategicznych.
 6. Test "nalepkowy" - sprowadza się do ustalania przyczyn jakiegoś zjawiska przez właściwy dobór i wykorzystanie informacji, które są dostarczane badanemu na jego żądanie. Nazwa testu pochodzi od pierwotnej formy testu, zawierającej wiadomości (potrzebne i niepotrzebne), ukryte pod odpowiednio zatytułowanymi karteczkami, nalepionymi na egzemplarzu testu.
 7. Test "poczty codziennej" - sprowadza się do rozwiązywania problemów, dotyczących działalności na określonym stanowisku, drogą korespondencji i poleceń służbowych.
 8. Test pracy - polega na wykonywaniu przez badanego poszczególnych czynności zawodowych na w pełni wyposażonym stanowisku pracy .(B. Niemierko, 1975).

Na początek