INTEGRACJA (INTEGRATION) CZY WŁĄCZANIE/INKLUZJA (INCLUSION)?

INTEGRACJA (INTEGRATION)

Integracja tradycyjnie odnosi się do nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych.

WŁĄCZANIE/INKLUZJA (INCLUSION)

Podstawowe zasady włączania są dużo głębsze. Włączanie w edukacji pociąga za sobą proces:

 1. zwiększania uczestnictwa uczniów w różnych kulturach, programie ogólnego nauczania oraz w społecznościach lokalnych szkół oraz zmniejszania stopnia ich wyłączania z kultur, programu ogólnego nauczania oraz ze społeczności lokalnych szkół;
 2. przekształcania kultur, polityki oraz działań dydaktycznych w szkołach tak by dostosować je do różnorodności potrzeb edukacyjnych uczniów;
 3. akceptowania różnorodności jako czegoś normalnego oraz rozumienie jej jako bogatego źródła wsparcia dla wszystkich uczniów;
 4. zaspokajania różnorodnych potrzeb uczniów;
 5. dostosowania zarówno różnych stylów, jak i tempa uczenia się;
 6. podnoszenia jakości nauczania wszystkich uczniów przez zastosowanie właściwego programu, wsparcia oraz metod i strategii nauczania;
 7. uświadamiania na temat tego, że włączanie w kontekście edukacji jest jednym z aspektów włączania do społeczeństwa.

Poniżej zamieszczono główne tezy wykładu wygłoszonego przez dr Steve McCall'a (School of Education, University of Birmingham), na temat: W jaki sposób sprawić by włączanie było efektywne? podczas trwania Trzecich Międzynarodowych Warsztatów dla Nauczycieli w Warszawie w APS w 2002 roku.

Włączanie/Inkluzja - co one znaczą?

Społeczeństwo włączające - akceptuje różnorodność
Szkoła włączająca - przezwycięża bariery w zakresie uczenia się i uczestnictwa uczniów w procesie nauczania i wychowania

Włączanie a edukacja

Związek włączania/inkluzji z edukacją polega na respektowaniu następujących postulatów:

 1. Mam prawo do edukacji w miejscu mojego zamieszkania.
 2. Kiedy wejdę do szkoły, to będę w niej mile widziany bez względu na ujawnianą odmienność.
 3. Mogę brać udział we wszystkich lekcjach wspólnie ze wszystkim uczniami.
 4. Szkoła stawia mi wysokie wymagania.
 5. W mojej szkole wszyscy uczniowie są tak samo ważni. ("Nie ma uczniów ani lepszych, ani gorszych").

Włączanie

 1. Wszystkich dzieci?
 2. Jaka polityka oświatowa państwa?
 3. Ze wsparciem?

Bariery dla uczenia się

 1. W domu rodzinnym.
 2. W szkole.
 3. W klasie szkolnej.
 4. W społeczeństwie.

Sprawienie, by włączanie było skuteczne i prawidłowo spełniało swoje funkcje:

 1. Kto dzierży odpowiedzialność?
 2. Poczucie pewności i zaufanie społeczne
 3. Przekształcanie kultury, mentalności w szkołach

Włączanie

 1. Czy można zatrzymać proces włączania, czy też pozwolić mu się rozwijać?
 2. Czy rozwija się prawidłowo w zakresie struktur organizacyjnych?

Co należy zrobić, by włączanie mogło rozwijać się skutecznie?

 1. Polityka - rząd/samorząd/szkoła.
 2. Praktyka - zasoby materialne i ludzkie (kapitał ludzki).
 3. Przygotowanie.
 4. Kultura - Zaangażowanie.
 5. Czas

Podstawowe pytania adresowane do systemu edukacyjnego:

 1. Czy problem, bariera dla uczenia się tkwi w dziecku czy też w szkole?
 2. Czy dziecko powinno dostosować się do systemu, czy też system do dziecka?

LITERATURA:

Materiały pochodzące z trzecich warsztatów kształcenia nauczycieli (3rd WORKSHOP ON TRAINING TEACHERS). Warsaw 3 -7.04.2002. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2002.
Edukacja specjalna/Pedagogika specjalna