TWP WSP w Warszawie
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Elementy diagnostyki pedagogicznej

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie
Kierunek: Pedagogika specjalna
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów: zaoczne
Budżet czasu: 20 godz. x 5 grup (ćwiczenia)
Rygor: "E"

  1. Pomiar sprawdzający w pedagogice - zagadnienia podstawowe (4x45). Weryfikacja i ocena osiągnięć szkolnych. Struktura i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Zależnosci między sprawdzaniem a ocenianiem dydaktycznym. Wybrane aspekty problematyki pomiaru dydaktycznego oraz wielostopniowego.
  2. Problematyka tworzenia i zastosowania narzędzi pomiaru (6x45). Analiza treści nauczania punktem wyjścia w procesie tworzenia narzędzi pomiaru. Rodzaje testów sprawdzających i zadań testowych. Znaczenie analizy zadań sprawdzających oraz ilościowych norm wymagań w konstruowaniu testów.Problem interpretacji wyników różnych testów sprawdzających. Rodzaje skal pomiarowych i analiza ich użyteczności dla pomiaru dydaktycznego. Prezentacja testów sprawdzających własnej konstrukcji.
  3. Ocenianie szkolne (6x45). Argumenty przeciw tradycyjnemu ocenianiu. Ocenianie jako przejaw rygoryzmu moralnego. Uczeń i nauczyciel w procesie oceniania. Wychowawcza rola oceniania. Procedury oceniania. Ewaluacja analityczna a ewaluacja holistyczna. Poznawcze hierarchie osiągnięć szkolnych (modele alfa, beta, gamma i delta). Zasady "etycznego oceniania". Wady i zalety oceny opisowej.
  4. Zjawisko dysleksji i trudności w uczeniu się a osiągnięcia szkolne. Analiza wybranych aspektów zjawiska w kontekście powodzenia w nauce szkolnej (4x45). Różnice intraindywidualne i interindywidualne a osiągnięcia szkolne. Zaburzenia współistniejące z trudnościami w uczeniu się a osiągnięcia szkolne.

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia Gdańsk 2002.
Niemierko B.: Pomiar sprawdzający w dydaktyce. PWN Warszawa 1990.
Niemierko B.: Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. WsiP Warszawa 1975.
Niemierko B.: Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WsiP Warszawa 1997.
Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna. w: Niemierko B. (red.): Diagnostyka edukacyjna. Materiały z konferencji naukowej. UG. Gdańsk 1994.
Niemierko B.: Poznawcze hierarchie osiągnięć uczniów jako podstawa skal ocen. w: Niemierko B. (red.): Diagnostyka edukacyjna. Materiały z konferencji naukowej. UG. Gdańsk 1994.
Niemierko B.: Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza. w: Pomykało W. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna. Fundacja INNOWACJA Warszawa 1993.

Bednarczuk B.: Jak oceniać uczniów w młodszym wieku szkolnym? Teoria pedagogiczna Marii Montessori, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" T. XXII 2002, s. 107-114.
Bednarczuk B.: Ocenianie opisowe a stopnie szkole. Problem formy czy metody, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" T. XXIII 2003, s. 85-93.
Gindrich P.: Operacjonalizacja pojęcia trudności w uczeniu się (LD) oraz kwalifikacja osób z trudnościami w uczeniu się do kształcenia specjalnego w USA w: Michalski J. (red.) Nauczyciel szkoły specjalnej - szanse i bariery działalności zawodowej. APS Warszawa 2002, s. 79 - 92.
Janowski A.: Poznawanie uczniów. WsiP Warszawa 1975.
Niemierko B.: Opowieści dydaktyczne dla profesorów i studentów. SW im. P.Włodkowica. Płock 2002.
Niemierko B.: Badanie osiągnięć uczniów w programie MOVE. Raport Końcowy. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Warszawa 1996.