Zasady terapii pedagogicznej

Właściwa organizacja pracy korekcyjno - wyrównawczej zależy przede wszystkim od przestrzegania przez terapeutę określonych zasad terapii pedagogicznej. Postępowanie zgodne z określonymi zasadami jest także warunkiem osiągnięcia założonych celów.

W literaturze nie ma zgodności co do ilości zasad, które powinny być respektowane w terapii pedagogicznej. I. Czajkowska, K. Herda (1989) wymieniają 6 zasad terapii pedagogicznej:

Zbiór zasad opracowany przez I. Czajkowską i K. Herdę nie uwzględnia postawy i cech osobowościowych, jakie powinien posiadać terapeuta, a jedynie "techniczny wymiar" tego zagadnienia. Z tego też względu należy przytoczyć także propozycje innych badaczy.

B. Zakrzewska (1976) proponuje 5 zasad reedukacji:

Z. Sękowska (1998) wyróżniła 5 zasad terapii pedagogicznej:

Kluczowe znaczenie w terapii pedagogicznej ma indywidualizacja pracy korekcyjno - wyrównawczej, wymagająca od reedukatora plastyczności w działaniu i myśleniu. Wszyscy cytowani badacze zasadę indywidualizacji wymieniają na pierwszym miejscu. Każdy przypadek dziecka dyslektycznego jest inny w zależności od przyczyn i objawów specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz rodzaju zaburzeń czasami z nimi współwystępujących (np. zaburzenie lateralizacji, dyskalkulia, zespół ADHD, depresja, nadlękliwość, zaburzenia zachowania). Dlatego różne muszą być oddziaływania psychopedagogiczne. Niezbędne jest zatem przede wszystkim uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka dyslektycznego.

LITERATURA

Czajkowska I, Herda K. (1989).Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole. WSiP Warszawa.

Sękowska Z. (1998).Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. WSPS Warszawa.

Zakrzewska B. (1976).Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. WSiP Warszawa.