PERCEPCJA SPOŁECZNA PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ

Kwestie terminologiczne

Definicje agresji i przemocy są często niejasne (Siann za: Johnson i Sigler, 1996). Pojęcie agresja, podobnie jak przemoc są powszechnie stosowane. Kolokwialne ich znaczenie często różni się znacząco od sposobu w jaki są one stosowane i definiowane w naukach społecznych. Badania naukowe, które odnoszą się do przemocy muszą jasno i precyzyjnie określić terminologię. Najpowszechniej pojęcie agresji zawiera władzę, dominację, obronę terytorium, lub narzucanie woli jednego człowieka drugiemu. Siann (za: Johnson i Sigler, 1996)) uważa ponadto, że „agresja pociąga za sobą intencję zrobienia komuś krzywdy lub uzyskania przewagi nad innymi, niekoniecznie powadzi do fizycznego urazu i może, ale nie musi być uwarunkowana wieloma motywami. Ten sam badacz definiuje przemoc jako: „użycie znaczącej siły fizycznej, często intensywnie stymulowane agresywną motywacją przez jednostki we wzajemnych gwałtownych interakcjach, uznawanych przez dwie strony za wewnętrznie nobilitujące”. Przemoc lub stosowanie siły fizycznej mogą być instrumentami agresji, ale przemoc może istnieć poza kontekstem agresji, a agresja może istnieć bez przemocy.

Ocena czynów przez badanych

Negatywnie, tj. jako złe są oceniane takie czyny jak: uderzenie własnego dziecka, innego dziecka, współmałżonka; sprzeczka z kolegą, sąsiadem, nieznajomym; walka między dwoma chłopcami, mężczyznami, kolegami, sąsiadami, nieznajomymi; uderzenie za pomocą kija podczas sprzeczki kolegi, sąsiada, nieznajomego; pchnięcie nożem kolegi, sąsiada, nieznajomego; zastrzelenie z broni palnej kolegi, sąsiada, nieznajomego; uderzenie podczas dokonywania przestępstw takich jak: kradzież; włamanie, grabież; użycie broni w celu uniknięcia aresztowania, podczas włamania i grabieży. Jedynym czynem o charakterze przemocy, który jest postrzegany pozytywnie, jest walka w obronie honoru swojej kobiety.Wsparcie dla interwencji ze strony systemu sprawiedliwości jest odbierane jako szczególnie ważne wtedy, gdy wchodzi w grę przestępstwo (Johnson i Sigler, 1996).

Literatura

Johnson I., Sigler, (1996). Public perceptions of interpersonal violence. Journal of Criminal Justice, 24, 419-430.

Elsevier Science Ltd ©