TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I DYSLEKSJA – PODSTAWOWE OBJAWY

WYBRANE SYMPTOMY TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (wg LDAC)
OSOBA RYZYKA DYSLEKSJI (wg IDA)
35 CECH “POTENCJALNEGO DYSLEKTYKA” WG IDA

Wprowadzenie

Dwie znane na świecie organizacje zajmujące się problematyką dysleksji oraz trudności w uczeniu się (LD), tj. IDA oraz LDAC opublikowały na swoich witrynach internetowych wykorzystane w tym opracowaniu objawy. Należy zauważyć, że rozpoznając objawy dysleksji, czy też LD, nie możemy tych problemów zdiagnozować klinicznie. Diagnoza kliniczna wymaga kompleksowych badań, często powtarzanych dwukrotnie w czasie, przeprowadzonych przez specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychiatrów, najczęściej w poradnii. Jednakże dzięki lekturze informacji zawartych na tej stronie możemy być bardziej świadomi w zakresie tego, które osoby można zaliczyć do "grupy ryzyka problemu".

Wybrane symptomy trudności w uczeniu się (wg Learning Disabilities Association of Canada)

W okresie niemowlęcym

W okresie przedszkolnym

W wieku dojrzewania

W wieku dorosłym

Osoba ryzyka dysleksji wg IDA (International Dyslexia Association)

Jeśli odpowiesz twierdząco (TAK), na któreś z poniżej wymienionych pytań jesteś osobą “ryzyka dysleksji”:

35 cech "potencjalnego dyslektyka" wg IDA

Sposób uczenia się

 1. Uczeń przechodził zbyt wcześnie lub zbyt późno przez poszczególne stadia rozwojowe (pełzanie, chodzenie, mówienie)
 2. Uczeń wydaje się być zdolny, bardzo inteligentny i wypowiada się jasno, ale nie potrafi czytać, pisać lub stosować zasad poprawnej pisowni na takim samym poziomie, jak inni uczniowie w jego klasie
 3. Uczeń jest określany jako leniwy, tępy, niedbały, niedojrzały lub “nie bardzo przykładający się do nauki”
 4. Uczeń jest uznawany za głupiego, ma niską samoocenę; ukrywa i kompensuje swoje braki i słabości.
 5. Uczeń jest utalentowany w innych dziedzinach, np. w sztuce, muzyce, technice, sporcie.
 6. Uczeń sprawia wrażenie wycofującego się lub fantazjującego; łatwo się dekoncentruje albo traci rachubę czasu.

Sprawność motoryczna

 1. Uczeń ma charakter pisma inny niż pozostali uczniowie lub nieczytelny.
 2. Uczeń ma trudności z pisaniem lub przepisywaniem; ma niezwykły uchwyt pióra, długopisu.
 3. Uczeń wykazuje nieskoordynowane ruchy w zabawie, podczas uprawiania sportów zespołowych, ma trudności z czynnościami motorycznymi.
 4. Uczeń jest podatny na chorobę lokomocyjną.
 5. Uczeń jest oburęczny lub leworęczny.
 6. Uczeń myli strony i kierunki, np. lewa/prawa oraz nad/pod itp.

Pojęcie czasu / Matematyka

 1. Uczeń ma trudności z określaniem, organizacją czasu i byciem na czas oraz przyswajaniem informacji uporządkowanych sekwencyjnie.
 2. Uczeń ma trudności z koncentracją uwagi; wydaje się być nadpobudliwy.
 3. Uczeń ma dobre osiągnięcia w zadaniach werbalnych a słabe w niewerbalnych (pisemnych).
 4. Uczeń najlepiej przyswaja wiedzę w oparciu o bezpośrednie doświadczenie, pokaz, eksperyment, pomoce wizualne i obserwację.

Umiejętności językowe, matematyczne oraz w zakresie czytania

 1. Uczeń ma zawroty głowy, bóle głowy i brzucha gdy czyta. Czytanie nie sprawia mu przyjemności.
 2. Uczeń zostaje wprowadzany w stan zmieszania lub dezorientacji przez litery, liczby, słowa, wyrażenia werbalne lub zdania.
 3. Czytanie lub pisanie ucznia charakteryzuje się przemieszczaniem, dodawaniem, opuszczaniem, zastępowaniem i przekręcaniem liter, słów oraz/i liczb.
 4. Uczeń czyta dobrze na głos, ale nie może przypomnieć sobie tego, co zostało przeczytane.
 5. Uczeń zapisuje wyrazy fonetycznie.
 6. Uczeń słyszy treści niewypowiedziane albo niesłyszane przez innych ludzi; jego uwaga ulega łatwo rozproszeniu, gdy słyszy dźwięki, głoski, mowę.
 7. Uczeń ma trudności w werbalnym wyrażaniu swoich myśli; jąka się pod presją, niepoprawnie wymawia długie słowa lub przemieszcza wyrażenia i słowa podczas mówienia.
 8. Uczeń polega zbyt długo na prostych strategiach liczenia na palcach, trikach czy też "magicznych sztuczkach".
 9. Uczeń potrafi liczyć, ale ma trudności w liczeniu przedmiotów lub pieniędzy.
 10. Uczeń potrafi wykonywać zadania arytmetyczne, ale nie umie nauczyć się algebry lub wyższej matematyki.

Pamięć/Inne aspekty kognitywne

 1. Uczeń ma świetną pamięć długotrwałą ruchów, doświadczeń, lokacji i twarzy.
 2. Uczeń ma kiepską pamięć sekwencji zdarzeń oraz faktów i informacji, nieznanych z własnego doświadczenia
 3. Uczeń myśli za pomocą obrazów lub wrażeń, a nie głoskami słów, słowami, zdaniami.

Zachowanie

 1. Uczeń wykazuje skrajnie zaburzone zachowanie.
 2. Uczeń sprawia wrażenie niewykazującego zaburzeń kwalifikujących go do uzyskania specjalistycznej pomocy.
 3. Uczeń jest błaznem, łobuzem lub zachowuje się całkowicie spokojnie.
 4. Uczeń łatwo doznaje stanów frustracyjnych spowodowanych szkołą, czytaniem, pisaniem lub nauką matematyki.
 5. Uczeń jest podatny na alergię, astmę i infekcje uszu.
 6. Uczeń może być śpiochem lub może mieć kłopoty z zasypianiem lub snem (ma zaburzenia snu)

Na początek

The International Dyslexia Association ©