Dysleksja i trudności w uczeniu się w medycznych klasyfikacjach

Tabela 1: Dysleksja i inne trudności w uczeniu się w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV (M. Bogdanowicz, 1997, s. 148)
Symbol klasyfikacjiICD - 10DSM - IV
Nazwa klasyfikacjiInternational Classification Of DiseasesDiagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders
Miejsce, data zatwierdzeniaGenewa 1992Waszyngton 1994
Organ zatwierdzającyWorld Health Organization(WHO)American Psychiatric Association (APA)
Charakterystyka trudności/zaburzeń i proponowana terminologia:
specyficzne trudności w uczeniu się
W tej ogólnej kategorii:
Specific Developmental Disorders of Scholastic Skills (SDDSS)
Specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych
Learning Disorders (LD)
Zaburzenia uczenia się
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania (dysleksja) oraz w opanowaniu poprawnej pisowni (dysortografia), jak również izolowane specyficzne trudności w zakresie analizy fonologicznej słów, literowania i zapisywania wyrazów Specific Reading Disorder
Specyficzne zaburzenia czytania - F 81.0
(często powiązane z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni -
spelling difficulties associated with a reading disorder)
Specific Spelling Disorder
Specyficzne zaburzenia poprawnej pisowni - F 81.1
Reading Disorder
Zaburzenia czytania - 315.2
(często powiązane z zaburzeniami komunikacji za pomocą pisma -
Disorder of Written Expression
oraz uczenia się matematyki - Math Disorder)
Specyficzne trudności w kaligrafii (dysgrafia) Specific Developmental Disorder of Motor Function
Specyficzne rozwojowe zaburzenia funkcji ruchowych - F 82
Developmental Coordination Disorder (DCD)
Rozwojowe zaburzenia koordynacji - 315.4
Specyficzne trudności w pisaniu tekstów w zakresie kompozycji, gramatyki, interpunkcji, powiązane z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni (dysortografia) i kaligrafii (dysgrafia) Other Developmental Disorders of Scholastic Skills - developmental expressive writing disorder
Inne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych - rozwojowe zaburzenia komunikacji za pomocą pisma - F 81.8
Disorder of Written Expression
Zaburzenia komunikacji za pomocą pisma - 315.2
Niespecyficzne trudności w uczeniu się Developmental Disorder of Scholastic Skills, Unspecified
Niespecyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych - F 81.9
Learning Disorder Not Otherwise Specified
Niespecyficzne zaburzenia uczenia się - 315.9

W tabeli 1 nie znajdujemy ani pojęcia dysleksja (ang.dyslexia) ani innego powszechnie stosowanego terminu, tj. trudności w uczeniu się (ang. learning disabilities, learrning difficulties). Należy także zauważyć, że  medyczne systemy klasyfikacyjne nie posługują się określeniem niepowodzenia szkolne (ang.academic failure syndrome), czy też niskie osiągnięcia (ang. low achievement). Skupiają się głównie na specyficznych i niespecyficznych zaburzeniach w zakresie umiejętności szkolnych, tj. czytania, pisania, poprawnej pisowni i przyswajania matematyki oraz na zaburzeniach sfery ruchowej (np. DCD). W omawianych klasyfikacjach nie uzwględnia się także syndromu DAMP, którego obraz kliniczny zawiera część objawów DCD, jak i ADHD (w szczególności postaci ADHD z dominacją deficytu uwagi) (P.Gindrich, 2002).

Na początek

LITERATURA:

Bogdanowicz M.: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji  medycznych, psychologicznych i pedagogicznych. “Audiofonologia” 1997, Vol.X s. 145-159.
Gindrich P.: Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS, Lublin 2002.