Emocje: fobie i lęk

Zaburzenie polegające na wysokim poczuciu lęku (ang. overanxious disorder)

Jest to zaburzenie lękowe występujące w dzieciństwie charakteryzujące się nadmiernym i nieuzasadnionym lękiem oraz strachem, nie skoncentrowanym ani nie związanym z jakąś specyficzną sytuacją lub obiektem oraz nie spowodowanym żadnym szczególnym stresorem psychospołecznym. Dzieci z zespołem wysokiego poczucia lęku manifestują nadmierny niepokój względem swojej przyszłości oraz są zbyt wyczulone co do swoich osiągnięć szkolnych, społecznych i fizycznych. Często dodatkowo wykazują niezadowolenie z posiadanych przez siebie cech psychosomatycznych.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół powiązany z silnymi przeżyciami psychicznymi spowodowanymi dramatycznymi wydarzeniami w życiu. Klasycznymi symptomami tego zespołu są: ponowne doświadczanie cierpienia i bólu w snach, powtarzające się wyobrażenia i myśli o tragicznym wydarzeniu, ogólne poczucie otępienia oraz utrata sensu życia, poczucie winy, że udało się przeżyć, zaburzenia snu i przesadnie wybuchowe reakcje na bodźce.

Fobia

Określenie "fobia" pochodzi z greckiego. Jest używane w znaczeniu strachu, lęku lub przerażenia. Zgodnie z etymologicznymi przesłankami, specyficzne fobie definiuje się, dodając stosowny przedrostek (także najczęściej pochodzący z greckiego) np. pyrofobia-chorobliwy lęk przed ogniem; nyktofobia- chorobliwy lęk przed nocą, ciemnością (A. Reber, 1985). Poniżej zaprezentowano specyficzne rodzaje fobii znane współczesnej psychologii. Powstaje pytanie czy fobie te są uwarunkowane, jedynie, indywidualnymi doswiadczeniami wieku niemowlęcego, poniemowlęcego oraz przedszkolnego i szkolnego jednostki, a nie np. wpływem cywilizacji i stresów życia codziennego.

Rodzaj fobiiDefinicja
Akarofobia (ang.acarophobia) chorobliwa obawa przed insektami i małymi zwierzętami
Akrofobia (ang.acrophobia) chorobliwy lęk wysokości
Agorafobia (ang.agoraphobia) chorobliwy lęk przestrzeni, np. obawa przed byciem zastanym samemu w jakimś publicznym miejscu
Aichmofobia (ang.aichmophobia) chorobliwy lęk przed wytykaniem palcami
Ailurofobia (ang.ailurophobia) chorobliwy lęk przed kotami
Amatmofobia (ang.amathmophobia) chorobliwy lęk przed kurzem
Amaksofobia (ang.amaxophobia) chorobliwy lęk przed pojazdami, w szczególności, przed podróżowaniem za ich pomocą
Algofobia (ang.algophobia)chorobliwy lęk lub awersja do cierpienia, bólu.Stosuje się ten termin w odniesieniu do zadawania, doświadczania lub nawet bycia świadkiem bólu i cierpienia
Androfobia (ang.androphobia) chorobliwy lęk lub awersja do mężczyzn, płci męskiej. Terminem zbliżonym znaczeniowo, aczkolwiek nie synonimem, jest homofobia
Anemofobia (ang.anemophobia) chorobliwy lęk przed pociągami, lub bardziej ogólnie, wiatrem
Anginofobia (ang.anginophobia) chorobliwy lęk przed uduszeniem się
Antropofobia (ang.anthropophobia) irracjonalny lęk przed ludźmi. Stosuje się zarówno w odniesieniu do lęku przed jedną osobą lub w odniesieniu do ogólnego lęku przed społeczeństwem
Afefobia (ang.aphephobia) chorobliwy lęk przed byciem dotkniętym przez kogoś
Akwafobia (ang.aquaphobia) ogólnie lęk wobec wody, pływania
Astrafobia (ang.astraphobia) chorobliwy lęk przed burzami
Autofobia (ang.autophobia) chorobliwy lęk przed samym sobą, przed samotnością
Bacillofobia (ang.bacillophobia) chorobliwy lęk zarazków
Basifobia (ang.basiphobia) lęk przed chodzeniem, w skrajnych przypadkach, chorobliwy lęk przed staniem na baczność
Bafofobia (ang.bathophobia) chorobliwy lęk głębi. Termin stosowany do określenia lęku przed spoglądaniem w dół z wysoko położonego punktu
Belonefobia (ang.belonephobia) belone po grecku znaczy tyle co „igła”, chorobliwy lęk przed ostro zakończonymi przedmiotami
Brontofobia (ang.brontophobia) chorobliwy lęk piorunów (nie dotyczy doświadczania tego rodzaju lęku przed dzieci)
Kardiofobia (ang.cardiophobia) paniczny strach przed problemami sercowymi
Katatrofobia (ang.catatrophobia) obawa przed lustrami, w szczególności, przed ich zbiciem
Kenotofobia (ang.cenotophobia) chorobliwy lęk nowości, nowych sytuacji, nowych pomysłów
Klaustrofobia (ang.claustrophobia) chorobliwy lęk przed przebywaniem w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach
Koprofobia (ang.coprophobia) chorobliwy lęk przed odchodami, kałem, brudem lub pobrudzeniem swojego ciała
Cyberfobia (ang.cyberphobia) chorobliwy lęk przed komputerami
Kynofobia (ang.cynophobia) chorobliwy lęk przed psami
Kypridofobia (ang.cypridophobia) chorobliwy lęk przed aktywnością seksualną, chorobami wenerycznymi
Demofobia (ang.demophobia) chorobliwy lęk przed tłumami
Eremofobia (ang.eremophobia) chorobliwy lęk przed samotnością, przed byciem samemu
Ereutrofobia (ang.ereuthrophobia) chorobliwy lęk przed zaczerwieniem się
Ergazjofobia (ang.ergasiophobia) chorobliwy lęk przed pracą, lub szerzej, przed obowiązkami
Ergofobia (ang.ergophobia) chorobliwy lęk przed pracowaniem
Erytrofobia (ang.erythrophobia) chorobliwy lęk przed zaczerwieniem się, przed czerwonymi przedmiotami
Gamofobia (ang.gamophobia) chorobliwy, irracjonalny strach przed wstąpieniem w związek małżeński
Hafefobia (ang.haphephobia) chorobliwy, irracjonalna obawa a nawet awersja w sytuacji bycia dotkniętym przez kogoś innego
Hematofobia (ang.hematophobia) chorobliwa, irracjonalna obawa a nawet awersja wobec krwi, szczególnie widoku krwi
Hierofobia (ang.hierophobia) chorobliwy lęk wobec religii, w ogólnym sensie, lub tymi świętymi przedmiotami lub osobami, które są powiązane z kultem religijnym
Homofobia (ang.homophobia) chorobliwy lęk przed mężczyznami, homoseksualizmem. Termin ten może odnosić się do:
(1) chorobliwego lęku przed własnymi tendencjami lub odczuciami homoseksualnymi
(2) chorobliwego lęku przed homoseksualistami
(3) ogólnej obawy wobec homoseksualizmu
Hyalofobia (ang.hyalophobia) chorobliwy lęk przed szkłem lub dotykaniem szkła
Hydrofobia (ang.hydrophobia) chorobliwy lęk wobec wody
Hypnofobia (ang.hypnophobia) chorobliwy lęk przed zaśnięciem, uśpieniem
Hypertrichofobia (ang.hypertrichophobia) chorobliwy lęk przed rozrostem włosów na ciele, szczególnie nadmiernego rozrostu
Kenofobia (ang.kenophobia) chorobliwy lęk wobec pustych, niezabudowanych przestrzeni
Keraunofobia (ang.keraunophobia) chorobliwy lęk przed błyskawicami, grzmotami
Kopofobia (ang.kopophobia) chorobliwy lęk przed wyczerpaniem, zmęczeniem
Lalofobia (ang.lalophobia) chorobliwy lęk przed mówieniem; z powodu jąkania i błędów popełnianych podczas mówienia
Lewofobia (ang.levophobia) chorobliwy lęk przed lewymi częściami ciała
Monofobia (ang.monophobia) chorobliwy lęk przed samotnością, byciem samemu
Mysofobia (ang.mysophobia) chorobliwy lęk przed brudem, pobrudzeniem się, manifestowany kompulsywnym myciem ciała
Nekrofobia (ang.necrophobia) chorobliwy lęk przed śmiercią, martwymi obiektami, a w szczególności, martwymi ciałami, nieboszczykami
Neofobia (ang.neophobia) chorobliwy lęk przed czymś nowym lub nowością, a w szczególności, przed nową kuchnią, dietą
Nozofobia (ang.nosophobia) chorobliwy lęk przed chorobą lub zapadnięciem na specyficzną chorobę
Nyktofobia (ang.nyctophobia) chorobliwy lęk przed ciemnością (nie dotyczy dzieci)
Ochlofobia (ang.ochlophobia) chorobliwy lęk przed tłumami lub zatłoczonymi miejscami
Odontofobia (ang.odontophobia) chorobliwy lęk przed zębami, dentystą
Ombrofobia (ang.ombrophobia) chorobliwy lęk przed ulewami, ulewnymi deszczami
Onomatofobia (ang.onomatophobia) chorobliwy lęk przed danym wyrazem lub nazwą
Ofidiofobia (ang.ophidiophobia) chorobliwy lęk przed wężami
Panofobia (ang.panophobia) chorobliwy lęk przed wszystkim
Parturifobia (ang.parturiphobia) chorobliwy lęk przed urodzeniem dziecka
Fonofobia (ang.phonophobia) obawa przed dźwiękiem
Ponofobia (ang.ponophobia) chorobliwy lęk przed cierpieniem; przed przepracowaniem
Pirofobia (ang.pyrophobia) chorobliwy lęk przed ogniem
Skopofobia (ang.scopophobia) chorobliwy lęk przed byciem widzianym przez innych
Skotofobia (ang.scotophobia) chorobliwy lęk przed ciemnością
Symbolofobia (ang.symbolophobia) chorobliwy lęk przed symbolami
Tafofobia (ang.taphophobia) chorobliwy lęk przed grobami, przed byciem pochowanym żywcem
Tanatofobia (ang.thanathophobia) chorobliwy lęk przed śmiercią, martwymi rzeczami, trupami
Tenofobia (ang.thenophobia) chorobliwy lęk (realny lub wyimaginowany) przed karą od Boga za własne grzechy
Toksofobia (ang.toxophobia) chorobliwy lęk przed byciem otrutym
Tremofobia (ang.tremophobia) Obawa wobec drgań, drgawek
Trichofobia (ang.trichophobia) chorobliwy lęk przed włosami
Ksenoglossofobia (ang.xenoglossophobia) chorobliwy lęk przed językami, innymi niż własny, a w szczególności, strach związany z uczeniem się obcego języka
Ksenofobia (ang.xenophobia) chorobliwy lęk przed innością, obcymi lub dziwnymi miejscami

Na początek

Copyright by Penguin Books