Przeprowadzone badania mia³y na celu określenie jakie trudności przystosowawcze maj¹ uczniowie dyslektyczni (znajduj¹cy siê w wieku 14 lat, tj. w okresie dojrzewania) w porównaniu do uczniów maj¹cych trudności w uczeniu siê bez dysleksji oraz nie wykazuj¹cych ani trudności w uczeniu siê ani dysleksji. Przyjêto, ¿e trudności przystosowawcze dyslektyków najsilniej ujawniaj¹ siê w trzech wybranych obszarach funkcjonowania psychospo³ecznego: samoocenie, statusie socjometrycznym i zaburzeniach w zachowaniu. Praca zawiera osiem rozdzia³ów, dwa w czêści teoretycznej oraz sześæ w czêści empirycznej. Pierwsze dwa rozdzia³y poświêcono dysleksji i innym zaburzeniom uczenia siê oraz trudnościom przystosowawczym w zakresie samooceny, statusu socjometrycznego i zachowania. Kolejnych piêæ obejmuje metodologiê, analizê wyników badañ w³asnych w zakresie samooceny, statusu socjometrycznego, zachowania oraz osi¹gniêæ szkolnych dyslektyków w porównaniu z uczniami z trudnościami w uczeniu siê bez dysleksji oraz uczniami bez trudności w uczeniu siê i bez dysleksji. Rozdzia³ ósmy jest prób¹ wyjaśnienia przyczyn stwierdzonych faktów naukowych oraz prezentacji środków zaradczych. Zawiera tak¿e propozycje przysz³ych badañ.