Prot. dr bab. Janina Wyczesany
Akademia Pedagogiczna
w Krakowie  

EDUKACYJNA REFLEKSJA NAD TEORIĄ I PRAKTYKĄ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


U progu XXI wieku Europa przeżywa wielkie procesy transformacji i integracji. Od rezultatów tych zmian, będzie zależała ich przyszłość, zdolność do uczestnictwa w procesach współczesnego świata. Nowe sytuacje stawiają wobec człowieka nadmierne wymagania, dotyczyło zarówno ucznia-wychowanka, jak i nauczyciela wychowawcy. W okresie przemian społecznych i edukacyjnych nastąpił rozwój informatyki oraz zwiększyło się poczucie zagrożenia. Pytania o uwarunkowania rozwoju pedagogiki specjalnej dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki specjalnej. Strategia reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym (1998 r.) wskazała na to, że reforma systemu edukacji powinna skupić się na zapewnieniu odpowiednich do celów i zadań reformy sił, środków i organizacji oraz skutecznego monitorowania jej przebiegu i ocenianiem efektów. Oto jedno z ważnych pytań o korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji (cywilizacja rozwoju, czy przetrwania). W pedagogice specjalnej istotne będzie określenie różnorodnych aspektów funkcjonowania interpersonalnego osób niepełnosprawnych, ich uwarunkowań. Drugim zadaniem będzie określenie roli nauczyciela, pedagoga specjalnego. Znajdujemy się bowiem w innej przestrzeni poznawczej i aksjologicznej. Nowe problemy świata wymagają zgłębienia rzeczywistości i szukania odpowiedzi na pytania:

Nowy jakościowo status teorii i praktyki pedagogiki specjalnej wymaga podejścia wieloaspektowego i wdrożeniowego.
Inspiratorska i nowatorska rola praktyki edukacji specjalnej wyrasta ze społecznego zapotrzebowania i głębszego poznania zmian rozwojowych każdego człowieka. Możliwości wspólnego! integralnego rozwiązywania problemów dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej i specjalnej czyni bardziej użyteczną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej. Świadcząc tym powszechne zastosowanie metody ośrodków pracy w szkolnictwie masowym oraz wspólne “interesy" pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły publicznej, którzy w równym stopniu mogą uczestniczyć w zaspakajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Wymaga to większej odpowiedzialności ze strony osób organizujących edukację integracyjną. Przedmiotem niniejszego doniesienia będzie szukanie odpowiedzi na postawione wyżej pytania.