INFORMACJE O ZAKŁADACH PSYCHOPEDAGOGIKI I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS

Kierownik : dr hab. Zofia Palak
                       ul. Narutowicza 12, pokój nr 58, I piętro, tel. 537-63-34, 53-291-03
                       e-mail primo@polbox.com;

Pracownicy:

Doktorzy habilitowani:
Zdzisław Bartkowicz
ul. Narutowicza 12, pokój nr 3, przy wyjsciu na parking;
e-mail zbartkow@sokrates.umcs.lublin.pl;
Janusz Kirenko, ul. Narutowicza 12, pokój nr 29, parter, tel.537-63-37;
e-mail jkirenko@sokrates.umcs.lublin.pl

Doktorzy:
Andrzej Pielecki, ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38,
e-mail apieleck@sokrates.umcs.lublin.pl;
Andrzej Węgliński, ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38;
e-mail aweglin@sokrates.umcs.lublin.pl
Helena Zderkiewicz, ul. Narutowicza 12, pokój nr 29, parter, tel.537-63-37;
Alicja Olszak, ul. Narutowicza 12, pokój nr 29, parter, tel.537-63-37;
Piotr Gindrich, ul. Narutowicza 12, pokój nr 29, parter, tel.537-63-37,
e-mail piotrgin@sokrates.umcs.lublin.pl; website - kliknij tutaj b
Jolanta Łęczycka, ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel. 537-63- 38
Grażyna Kwaśniewska, ul. Narutowicza 12, (Oficyna), pokój nr 2, tel.537-63-39;
Edward Pasternak, ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38;
Anna Wojnarska, ul. Narutowicza 12, (Oficyna), pokój nr 2, parter, tel.537- 63-39,
e-mail awojnarsk@sokrates.umcs.lublin.pl;
Jolanta Ostasz, ul. Narutowicza 12, (Oficyna), pokój nr 2, parter, tel.537-63- 39;

Pracownik naukowo-techniczny:
Teresa Balicka, ul. Narutowicza 12, pokój nr 58, I piętro, tel. 53-291-03, 537-63-34;

Ogólna liczba pracowników - 13 + pracownik naukowo techniczny.
 

Zakład Socjopedagogiki Specjalnej UMCS

Kierownik : prof. dr hab. Maria Chodkowska
                       ul. Narutowicza 12, pokój nr 65, I piętro, tel.5376333

Pracownicy:

Doktorzy:
Ewa Skrzetuska, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
e-mail eskrzetu@sokrates.umcs.lublin.pl
Grażyna Tkaczyk, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
Danuta Osik, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
e-mail dosik@sokrates.umcs.lublin.pl
Zdzisław Kazanowski, , ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
e-mail zkazanow@sokrates.umcs.lublin.pl

Asystenci:
Renata Zubrzycka, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
e-mail rzubrzyc@sokrates.umcs.lublin.pl
Monika Parchomiuk, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336
e-mail mparchom@sokrates.umcs.lublin.pl
Beata Mazur, ul. Narutowicza 12, pokój 64, I piętro, tel.5376335, 5376336

Pracownik naukowo-techniczny:
Teresa Balicka, ul. Narutowicza 12, pokój nr 58, I piętro, tel. 53-291-03, 537-63-34;

Ogólna liczba pracowników - 8 + pracownik naukowo techniczny.

Działalnosć dydaktyczna:

Zakłady realizują dydaktykę na specjalizacji: "Pedagogika specjalna" w trzech specjalnościach:
3-letnie studia licencjackie z zakresu:

Zakłady prowadzą ponadto 3 - semestralne studia podyplomowe w zakresie: Samodzielni pracownicy prowadzą indywidualne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Problematyka badawcza:

  Aktualnie zainteresowania pracowników Zakładów Psychopedagogiki Specjalnej oraz Socjopedagogiki Specjalnej koncentrują się wokół następujących problemów:
   
 1. Efektywność nauczania i wychowania oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
 2. Funkcjonowanie rodzin osób niepełnosprawnych;
 3. Psychospołeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 4. Przygotowanie pedagogów specjalnych i warunki efektywnego realizowania ich roli zawodowej;
 5. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych i społecznie niedostosowanych;
 6. Profilaktyka i psychoterapia w resocjalizacji;
 7. Terapia pedagogiczna oraz psychospołeczne konsekwencje trudnosci w uczeniu się
Ważniejsze publikacje po 1990 roku:

Monografie:
Zofia Sękowska - Przystosowanie społeczne niewidomych. WSiP, Warszawa 1991; Rehabilitacja zawodowa osób z inwalidztwem wzroku (Sękowski T. - współautor), Lublin 1991.
Zdzisław Bartkowicz - Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Wyd. UMCS, Lublin 1996;
Zofia Palak - Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie uczniów z inwalidztwem wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych. Wyd. UMCS, Lublin 1996.
Janusz Kirenko - Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią. Wyd. UMCS, Lublin 1991; Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wyd. UMCS, Lublin 1995; Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wyd. UMCS, Lublin 1998;
Jolanta Kawka - Warunki wychowawcze dzieci w rodzinach inwalidów wzroku. Wyd. UMCS, Lublin 1996 (nie pracuje z powodów zdrowotnych);
Anna Wojnarska - Przystosowanie emocjonalne dzieci z zezem. Wyd. UMCS, Lublin 2000
Ewa Skrzetuska - Zachowania uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku. Wyd. UMCS, Lublin 1996

Podręczniki:
Zofia Sękowska - Wprowadzenie do pedagogiki specjanej. Wyd. WSPS Warszawa 1998;

Książki i prace zbiorowe pod redakcją
Zofia Sękowska - Problemy pedagogiki specjalnej w badaniach empirycznych, Wyd. UMCS, Lublin1994; Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Wyd. UMCA, Lublin 1995;
Maria Chodkowska - Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacj i społecznego funkcjonowania. Wyd. UMCS, Lublin 1994; Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja. Wyd. UMCS, Lublin 1995; Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości. Wyd. UMCS, Lublin 1998;
Zdzisław Bartkowicz - Schiae i Heissa Test Barwnych Piramid. Wyd. UMCS, Lublin 1993; Niezwykła sztuka uczenia się (Ewa Hoffman -współautor), AWH A. Dudek, Lublin 1999 (w załączeniu kaseta "Odnaleźć i polubić siebie");
Janusz Kirenko - Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w śródmieściu Lublina. Informator. Wyd. "Print 6", Lublin 1997;
Andrzej Pielecki, Ewa Skrzetuska - Nauczanie niedowidzących w klasach 4-8. WSiP, Warszawa 1991;
Edward Pasternak - Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Wyd. UMCS, Lublin 1991; Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin 1994;
Grażyna Tkaczyk - Korekcja procesu uogólniania u uczniów klas I-III szkoły specjalnej w procesie nauczania. Wyd. UMCS, Lublin 1991; Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski. Metodyka postępowania (współautor - A. Sołtys-Chmielowicz). Wyd. UMCS, Lublin 1993; Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin 1997; Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin 1997.

Zakłady realizują zadania dydaktyczne i badawcze. W zakresie zadań dydaktycznych mieści się przygotowanie pracowników - nauczycieli i wychowawców do pracy w przedszkolach, szkołach i internatach specjalnych dla osób upośledzonych umysłowo, niewidomych i niedowidzących, w placówkach integracyjnych oraz resocjalizacyjnych. Natomiast zadania badawcze ukierunkowane są na optymalizowanie programów nauczania i wychowania specjalnego oraz warunków dla integracji środowiskowej.

Współpraca międzynarodowa:
Zakłady prowadzą współpracę międzynarodową z Uniwersytetem Lwowskim im. Franki oraz z Uniwersytetem Teesside w Wielkiej Brytanii. Celem współpracy jest przenoszenie doświadczeń innych krajów na grunt Polski oraz przekazywanie najważniejszych osiągnięć naszego ośrodka, popularyzowanie wiedzy o polskich badaniach w zakresie pedagogiki specjalnej. Efekty współpracy wyrażają się w realizacji wspólnych zadań badawczych publikowanych w kraju i za granicą.

W maju 1998 roku odbyła się w Kazimierzu n/Wisłą Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych (Wielka Brytania) na temat: "Miejsce i rola pedagogiki specjalnej w teorii i praktyce ogólnopedagogicznej". Uczestnikami konferencji byli specjaliści nie tylko z zakresu pedagogiki specjalnej, ale również innych subdyscyplin pedagogicznych a także psychologii i socjologii. Celem konferencji było wypracowanie interdyscyplinarnych rozwiązań usprawniających opiekę i edukację dziecka niepełnosprawnego i społecznie niedostosowanego.

Lublin, 2000