KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT
PEDAGOGIKA  SPECJALNA  W REFORMOWANYM
USTROJU  EDUKACYJNYM

KAZIMIERZ  DOLNY  NAD  WIS£¥
25 – 26 MAJA  2000

25 MAJA  2000

Kliknij na nazwisko by zapoznaæ siê ze streszczeniem

10.00 - Powitanie uczestników przez Dziekana Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii UMCS  Prof. dr hab. Mariana Ochmañskiego.
            Otwarcie Konferencji przez J.M. Rektora UMCS.
Dr hab. Zofia Palak  - Sylwetka naukowa Prof. dr hab. Z. Sêkowskiej - twórczyni lubelskiej szko³y pedagogiki specjalnej, za³o¿yciela i wieloletniego kierownika Zak³adu Psychopedagogiki Specjalnej
Dr Jolanta £êczycka - Historia Zak³adu Psychopedagogiki Specjalnej i g³ówne kierunki dzia³alnosci naukowo - dydaktycznej

10.30 – 11.45 - Sesja plenarna.
Prowadzenie: Prof. dr hab. Józef Sowa

Prof. dr hab. Czes³aw Kosakowski /UWM Olsztyn/ - Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym - implikacje dla teorii i praktyki
Prof. dr hab. Jan Pañczyk /WSPS Warszawa, U£/ - Specjalnosci na kierunku studiów pedagogika specjalna jako szansa zafunkcjonowania absolwentów na edukacyjnym i rehabilitacyjnym rynku pracy
Prof. dr hab. W³adys³aw Dykcik  /UAM Poznañ/-Interdyscyplinarnosæ pedagogiki specjalnej Ÿród³em i szans¹ jej twórczego rozwoju

11.45 - 12.15  Przerwa

12.15 - 13.30  Sesja plenarna.
Prowadzenie: Prof. dr hab. Jan Pañczyk

Dr  hab. Janusz Kirenko /UMCS Lublin/ -W stronê spo³ecznego modelu niepe³nosprawnosci
Prof. dr hab. Andrzej Sêkowski /KUL Lublin/ -Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepe³nosprawnych
Prof. dr hab. Bogus³aw Marek/KUL Lublin/ -Wspieranie niewidomego dziecka w szkole ogólnodostêpnej: Wyzwanie nie tylko dla tyflopedagoga
Prof. dr hab. Zdzis³aw Bartkowicz /UMCS Lublin/-Psychoterapia resocjalizuj¹ca; zw¹tpienia i nadzieje

13.30 – 16.00 Przerwa - obiad

16.00 - 17.30 Obrady w sekcjach

Sekcja I Pedagog specjalny w nowym ustroju edukacyjnym.
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. Zdzis³aw Bartkowicz

Dr Andrzej Wêgliñski /UMCS Lublin/ - Ró¿nicowanie oddzia³ywañ wychowawczych w swiadomosci pedagogów resocjalizacyjnych rewalidacyjnych
Dr  Ewa Maria Kulesza /WSPS Warszawa/ - Ocena przyjazna dziecku - pedagog specjalny w przedszkolu ogólnodostêpnym i integracyjnym
Dr Krystyna Baranowicz /U£ £ódŸ/ - Studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego
Dr Dariusz Dziuba /US Katowice/ - Przygotowanie pedagogów do wykorzystania alternatywnych form kszta³cenia dzieci z umiarkowanym uposledzeniem umys³owym
Mgr Anna Witek /UMCS Lublin/ - Oddzia³ywania wychowawcze nauczyciela u³atwiaj¹ce integracjê ucznia w reformowanej szkole
Mgr Monika Go³ubiew /UG Gdañsk/ - Pedagog specjalny - jego rola i zadania w klasie integracyjnej
Mgr Monika Parchomiuk /UMCS Lublin/ - Reforma edukacji specjalnej w opinii nauczycieli szkó³ specjalnych dla uczniów uposledzonych umys³owo w stopniu lekkim

Sekcja II Udzia³ srodowiska lokalnego w rewalidacji i edukacji specjalnej - w stronê spo³ecznego modelu rewalidacji.
Prowadz¹cy: Dr hab. Janusz Kirenko

Dr Bo¿ena Bobe³ /UO Opole/ - Udzia³ srodowiska lokalnego w rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych na podstawie przeprowadzonych badañ empirycznych
Dr Krystyna D. Rzedzicka /UG Gdañsk/ - Nie izolowaæ, ale czy integrowaæ  W stronê srodowiskowego modelu rehabilitacji
Dr Krystyna Bar³óg /WSP Rzeszów/ - Bariery i zagro¿enia w zakresie integracji
Mgr Ewa G³odzik /Doktorant UMCS/ - Zmiany we wzajemnych relacjach dzieci w przedszkolu integracyjnym
Mgr Miros³awa Bras³awska – Haque / Doktorant UMCS/ - Stosunek do niepe³nosprawnosci dzieci pe³nosprawnych uczêszczaj¹cych do przedszkola integracyjnego
Mgr Gra¿yna Tronczyñska, Magdalena £apko /USZ Szczecin/ - W stronê srodowiska lokalnego. Osrodek Opiekuñczy dla Dzieci i M³odzie¿y

Sekcja III Szanse i zagro¿enia edukacji specjalnej w okresie przemian spo³ecznych.
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. W³adys³aw Dykcik

Dr Grzegorz Szumski /WSPS Warszawa/ - Jak poprawiæ efektywnosæ kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -
                                                                        Osrodki Edukacji Specjalnej i ich alternatywy
Dr Edward Pasternak /UMCS Lublin/ - Metodyka wychowania i nauczania uposledzonych umys³owo w nowej rzeczywistosci edukacyjnej
Dr Irena Stañczak /WSP Kielce/ - Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zintegrowanym nauczaniu
                                                        pocz¹tkowym
Mgr Zenon Gajdzica /US Cieszyn/ - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej, jako organizator procesu
                                                            kszta³cenia dziecka uposledzonego umys³owo w stopniu lekkim
Mgr Ma³gorzata Ogorza³ek /WSHP Sandomierz/ -Warunki kszta³cenia specjalnego uczniów z uposledzeniem umys³owym w szko³ach
                                                                                ogólnodostêpnych w okresie reformy oswiaty

18.00 – 19.00  Przerwa – kolacja

20.30 Spotkanie integracyjne przy ognisku

26. MAJA 2000

8.00 - 8.45 Sniadanie

9.00 - 10.30 Sesja plenarna.
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. Czes³aw Kosakowski

Prof. dr hab. Janina Wyczesany /AP Kraków/ - Edukacyjna refleksja nad teori¹ i praktyk¹ pedagogiki specjalnej
Prof. dr hab. Maria Chodkowska /UMCS  Lublin/ - Socjopedagogiczne wymiary edukacji integracyjnej: nadzieje i realia w warunkach
                                                                                        reformy
Prof. dr hab. Aniela Korzon /AP Kraków/ - Specyfika wzajemnej relacji nauczyciel - uczeñ w procesie kszta³cenia dzieci
                                                                        niepe³nosprawnych
Prof. dr hab. Józef Sowa, dr Marzena Rorat - /WSP Rzeszów/ - Etyczno-moralne aspekty procesu rewalidacji

10.30 – 11.00  Przerwa

11.00 – 12.30 Obrady w sekcjach

Sekcja II Udzia³ srodowiska lokalnego w rewalidacji i edukacji specjalnej - w stronê spo³ecznego modelu rewalidacji
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. Andrzej Sêkowski

Dr Aleksandra Zawislak /WSP Bydgoszcz/ - Spo³eczne wsparcie osób uposledzonych umys³owo w stopniu lekkim
Dr Jolanta Ostasz /UMCS Lublin/ - Formy wsparcia osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoscia umys³owa i ich  rodzin w srodowisku lokalnym
Mgr Renata Zubrzycka / UMCS Lublin/ - Wsparcie rodzin dzieci z astm¹ oskrzelow¹ - formy organizacyjne
Dr Teresa Lewandowska-Kidoñ /UMCS Lublin/ - Wspieraj¹ca rola wybranych stowarzyszeñ rodziców dzieci niepe³nosprawnych
Mgr Jadwiga Gruba /UMCS Lublin/ - Ko³o Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y z Cukrzyc¹ jako grupa wsparcia
Mgr Agnieszka D¹browska, mgr Alicja Szulc /UG Gdañsk/ - Rozwa¿ania nad utrudnieniami w adaptacji zawodowej absolwentów
                                                                                                zawodowych szkó³ specjalnych
Mgr Monika Mariola Kondracka /Uniwersytet w Bia³ymstoku/ - Sytuacja spo³eczna osób z niepe³nosprawnosci¹ w swietle opinii studentów
                                                                                                    pedagogiki

Sekcja III Szanse i zagro¿enia edukacji specjalnej w okresie przemian spo³ecznych.
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. Janina Wyczesany

Dr El¿bieta Minczakiewicz /AP Kraków/ - Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych jednostki u progu
                                                                    trzeciego tysi¹clecia
Mgr Tamara Cierpia³owska /AP Kraków/ - Potrzeba wczesnej interwencji wobec dzieci z uszkodzonym narz¹dem s³uchu
Dr Anna Zamkowska /PR Radom/ - Wybrane aspekty funkcjonowania srodowiska rodzinnego uczniów s³abos³ysz¹cych  i pe³nosprawnych
                                                            ucz¹cych siê w integracji /wyniki badañ/
Mgr Ewa Domaga³a - Zysk /KUL Lublin/ - Mo¿liwosci nauczania jêzyków obcych osób z uszkodzonym s³uchem w zreformowanym systemie
                                                                    oswiaty
Dr Anna  Wojnarska /UMCS Lublin/ - Refleksje na temat integracji dzieci z trudnosciami w uczeniu siê
Mgr Marzena Dworznikowska /UWM Olsztyn/ - Zagro¿enia edukacji specjalnej w okresie przemian spo³ecznych - refleksje z pozycji
                                                                            pedagoga specjalnego

Sekcja IV Aktualne problemy rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Prowadz¹cy: Prof. dr hab. Aniela Korzon

Dr Stanis³awa Mihilewicz /Uniwersytet Wroc³awski/  - Potencjalne mo¿liwosci dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym /MPD/
                                                                                        w kszta³towaniu schematu cia³a i przestrzeni
Dr Katarzyna Markiewicz /UMCS Lublin/ - Dziecko autystyczne - problem czy wyzwanie systemu edukacyjnego
Dr Tomasz Sêkowski /UMCS Lublin/ - Rehabilitacja psychiczna s³abowidz¹cych uczniów klas maturalnych jako element przygotowania do trudnych sytuacji egzaminacyjnych
Dr Danuta Osik /UMCS Lublin/-Integracyjne horyzonty kszta³cenia specjalnego dzieci niewidomych
Dr Piotr Gindrich /UMCS Lublin/-Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia w³asnej wartosci uczniów dyslektycznych
Dr Alicja  Olszak  /UMCS Lublin/-Preferencja wartosci osób przewlekle chorych – w swietle badañ empirycznych
Dr Gra¿yna Kwasniewska /UMCS Lublin/-Pomoc rodzinom w przezwyciê¿aniu problemów zwi¹zanych z niepe³nosprawnosci¹ dziecka

12.30 – 12.45 Przerwa
12.45 – 13.30 Podsumowanie obrad
13.30 – 14.00 Obiad