prof. dr hab. Jan Pańczyk
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA JAKO SZANSA ZAFUNKCJONOWANIA ABSOLWENTÓW NA EDUKACYJNYM I REHABILITACYJNYM RYNKU PRACY

Systematyczny wzrost liczby osób niepełnosprawnych w Polsce oraz ilościowy i jakościowy rozwój form specjalnej edukacji i rehabilitacji tych osób w latach dziewięćdziesiątych XX wieku spowodował zapotrzebowanie na nowych specjalistów.
W tej sytuacji Katedra Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przygotowała, dla studentów kierunku studiów pedagogika specjalna, kształconych według planu studiów, uwzględniającego “minimalne wymagania programowe dla kierunku pedagogika specjalna" (Dz. Urz.MEN z 1996 r. Nr6.poz.30) - szerszą od dotychczas istniejących - ofertę specjalności zawodowych. Oprócz takich specjalności jak : logopedia, pedagogika korekcyjna i pedagogika resocjalizacyjna, realizowanych prze inne jednostki organizacyjne wymienionej Uczelni, zaproponowano następujące l: pedagogika teraputyczna, edukacja indywidualna i terapia osób chorych i niepełnosprawnych, poradnictwo i wczesne usprawnianie dziecka z wadą słuchu, surdologopedia, surdopedagogika, rehabilitacja osób z zaburzeniami widzenia, tyfiopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, edukacja i doradztwo zawodowe dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, orzecznictwo i poradnictwo rehabilitaoyjno-terapeutyczne, pozalekcyjna rehabilitacja i terapia uczniów niepełnosprawnych z towarzyszącymi zaburzeniami, diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się i pedagogika wspierająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda z czternastu zaproponowanych specjalności ma opracowany odrębny plan studiów opiewający na 750 godzin dydaktycznych na III, IV i V roku studiów oraz 8 tygodni praktyki zawodowej.

' W układzie problemowym zamiast - alfabetycznym