Dr Grażyna Kwaśniewska
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS Lublin

 

POMOC RODZINOM W PRZEZWYCIĘŻANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA

 

Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie jest niejednokrotnie krytycznym zdarzeniem życiowym, powodującym daleko idące zmiany w życiu całej rodziny. Obciążenia, wynikające z opieki i wychowania dzieci z zaburzeniami rozwoju, sprawiają, że większość z rodziców nie zawsze może sobie z nimi radzić. Efektywne i dostosowane do ich potrzeb wsparcie ze strony profesjonalistów jest istotnym warunkiem przystosowania do obciążeń związanych z niepełnosprawnością dziecka.

       W profesjonalnej opiece nad rodzinami z dzieckiem niepełnosprawnym lansowane jest podejście systemowe, holistyczne z punktu widzenia zaangażowanych dyscyplin i specjalistów. Zakłada ono aktywną współpracę różnych struktur i osób. Koordynacja działań umożliwia integrację usług oferowanych rodzinom, co zapewnia im i dziecku uzyskanie stałej pomocy, dającej poczucie bezpieczeństwa, a tym samym akceptację społeczną.
        W niniejszym artykule pragnę omówić zakres udzielanej pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych w postaci zestawienia niektórych usług oferowanych przez różne instytucje i organizacje.