dr Aleksandra Zawiślak

     WSP Bydgoszcz

Społeczne wsparcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

        Relacje jednostki z otoczeniem społecznym mogą przybierać różnorodne oblicza - od wpływów wyzwalających aktywność i niezależność, aż po zniewolenie czy izolację. Dla osób upośledzonych umysłowo wsparcie ze strony bliższych i dalszych ludzi nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na obniżone często możliwości przystosowawcze tych jednostek.

W podjętych badaniach, obejmujących próbę 60-ciu kobiet i mężczyzn w wieku młodszej dorosłości, analizowano zagadnienie wspomagania niepełnosprawnych intelektualnie ze strony rodziny oraz szerszego kręgu osób i instytucji. Interesowano się charakterem, zakresem oraz częstotliwością tej pomocy oraz  poziomem subiektywnie odczuwanej   przez  osoby  badane akceptacji otoczenia.

        Uzyskane wyniki świadczą o zróżnicowanym nasileniu pomocy ze strony różnych badanych grup osób oraz o gamie sprzecznych nastawień wobec tej pomocy u samych upośledzonych umysłowo. Ukazane związki odsłaniają obszar niewykorzystanych wciąż możliwości i szans poprawiania jakości życia osób badanych.