Dr Anna Wojnarska
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS Refleksje na temat integracji dzieci z trudnościami w uczeniu się Termin trudności w uczeniu się jest znaczeniowo dość szeroki obejmując swoim zakresem dzieci z trudnościami specyficznymi (dyleksja rozwojowa, dyskalkulia, trudności w komunikacji) oraz dzieci z trudnościami globalnymi spowodowanymi upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami uwagi, głuchotą i niedosłuchem oraz innymi problemami rozwojowymi. W reformowanym systemie oświatowym zakłada się, że większość tych dzieci znajdzie swoje miejsce w szkole masowej. Warto zwrócić uwagę, że część tych dzieci od dawna pobierało naukę właśnie w warunkach integracyjnych, a tylko nieliczne w warunkach specjalnych. Rozważania dotyczą grupy dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna, które uczyły się w szkołach masowych, klasach terapeutycznych i szkołach terapeutycznych. Jako wskaźnik efektów rewalidacyjnych różnych form kształcenia przyjęto poziom przystosowania szkolnego tych dzieci. Wyniki wskazują, że w każdym rozwiązaniu istnieje wiele barier z których twórcy i realizatorzy powinni sobie zdawać sprawę, barier ograniczających skuteczność innowacji oświatowych. Badania dotyczą grupy 45 uczniów zbadanych za pomocą “Arkusza zachowania się Ucznia" i Kwestionariusz E.Jackowskiej. Wyniki nie wykazują przewagi żadnej z analizowanych form nauczania, choć zarysowały się pewne tendencje warte skomentowania.