dr Edward Pasternak
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS
 


Metodyka wychowania i nauczania upośledzonych umysłowo w nowej rzeczywistości edukacyjnej

Metodyka wychowania i nauczania upośledzonych umysłowo jako szczegółowa dydaktyka ma ważne znaczenie zarówno w przygotowaniu studentów czy też innych osób do pracy z upośledzonymi umysłowo (dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi), jak też we wsparciu osób już pracujących w celu prawidłowego przebiegu procesu kształcenia-Metodyka ta opiera się na założeniach dydaktyki ogólnej i dydaktyki szkoły specjalnej i powinna być odpowiednio dostosowana zgodnie z dokonującymi się zmianami w tych dziedzinach. Podstawową rolą metodyki upośledzonych umysłowo jest bowiem modyfikacja problemów dydaktyki szkoły specjalnej z punktu widzenia upośledzenia umysłowego. Metodyka będzie więc podstawową dziedziną w nauczaniu i wychowaniu upośledzonych umysłowo niezależnie od form organizacyjnych pracy a także miejsca gdzie będzie ta praca przebiegała. Na przykład w związku z pozostawaniem części uczniów upośledzonych w szkołach masowych (w związku z integracją) ważnej jest ogólne przygotowanie metodyczne dla dużej grupy nauczycieli szkół masowych. W nowej rzeczywistości edukacyjnej ważne jest więc odpowiednie przystosowanie zarówno programu jak i form jego realizacji w zakresie szerokiego zorientowania pedagogów, wychowawców, rodziców w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej z osobami upośledzonym umysłowo. Podstawową zasadą będzie na przykład umiejętność dobierania i dostosowywania do aktualnej sytuacji odpowiednich celów i zadań, treści nauczania, metod nauczania, środków dydaktycznycch, form pracy. Ważna jest także znajomość podstawowych oddziaływań (zadań) rewalidacyjnych,jak: możliwość dynamizowania jednostki, usprawniania, korektury, kompensacji, profilaktyki i adaptacji społecznej. Przedstawione materiały będą jeszcze uzupełnione o wypowiedzi nauczycieli szkół specjalnych dla upośledzonych umysłowo nt. Jaki jest mój wkład w przemiany dokonujące się w ostatnim okresie w mojej szkole, w pracy dydaktyczno - wychowawczej.