dr hab. Zofia Palak
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS
w Lublinie
 
Sylwetka naukowa Prof. dr hab. Zofii Sękowskiej twórczyni lubelskiej szkoły pedagogiki specjalnej, założyciela i wieloletniego kierownika Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej
 
Na Wydziale Humanistycznym UMCS, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Zofia Sękowska (patrz zdjęcie) stworzyła w 1970 roku Zakład Psychopedagogiki Specjalnej. Nazwa Zakładu, który wkrótce podjął pracę naukowo - dydaktyczną, podkreśla integralne współdziałanie pedagogiki specjalnej i psychologii klinicznej w rozwiązywaniu teoretycznych i terapeutycznych problemów rewalidacji osób niepełnosprawnych.
Dorobek tego Zakładu świadczy o nowoczesnej i twórczej koncepcji stworzonej przez prof. Zofię Sękowską tzw. lubelskiej szkoły pedagogiki specjalnej.
Główne założenia tej szkoły stanowią następujące sformułowania:
1.Badania problemów rewalidacji osób niepełnosprawnych i resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie mają charakter interdyscyplinarny;
2.W badaniach przebiegu i uwarunkowań oraz efektywności procesu rewalidacji i resocjalizacji wychowanków stosowane są metody psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, a w diagnostyce także medyczne;
3.Zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy etiologią, fenomenologią, profilaktyką i terapią osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych,
4.Realizowanie procesu rewalidacji przebiega w integracji społecznej oraz przez częściową integrację kształcenia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w zależności od uwarunkowań osobowościowych, sytuacji środowiskowej i ekonomicznej, zgodnie z ich potrzebami i dyspozycjami, w zależności od merytorycznych i finansowych kompetencji szkół i zakładów pracy;
5.Kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i medyczne pozwalają na różnicowanie pierwotnych defektów i ich wtórnych konsekwencji oraz na profilaktykę;
6.Integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje szczególnie przy badaniu dyspozycji rozwojowych dzieci niepełnosprawnych oraz ich mechanizmów kompensacji, a także przy wypracowywaniu systemu kształcenia specjalnego i metod pracy pedagogicznej, jak również psychoterapeutycznej.