Dr hab. Zofia Palak

Zakład Psychopedagogiki

Specjalnej U M C S

 

Sylwetka naukowa Prof. dr hab. Zofii Sękowskiej twórczyni lubelskiej szkoły pedagogiki specjalnej, założyciela i wieloletniego kierownika Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej

 

 

Na Wydziale Humanistycznym UMCS, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym,  Zofia Sękowska stworzyła w 1970 roku Zakład Psychopedagogiki Specjalnej. 

Nazwa Zakładu, który wkrótce podjął pracę naukowo-dydaktyczną, podkreśla integralne  współdziałanie pedagogiki specjalnej i psychologii klinicznej w rozwiązywaniu teoretycznych i terapeutycznych problemów  rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Dorobek tego Zakładu  świadczy o nowoczesnej i twórczej koncepcji stworzonej przez  prof. Zofię Sękowską  tzw. lubelskiej szkoły pedagogiki specjalnej.

         Główne założenia tej szkoły stanowią następujące sformułowania:

1.Badania problemów rewalidacji osób niepełnosprawnych i resocjalizacji osób   

   niedostosowanych społecznie mają charakter interdyscyplinarny,

2.W badaniach przebiegu i uwarunkowań oraz efektywności procesu

   rewalidacji i resocjalizacji wychowanków  stosowane są metody

   psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, a w diagnostyce także

   medyczne,

3.Zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy etiologią, fenomenologią,

   profilaktyką i terapią osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych,

4.Realizowanie procesu rewalidacji przebiega w integracji społecznej oraz

   przez częściową integrację kształcenia i zatrudnienia osób

   niepełnosprawnych, w zależności od uwarunkowań osobowościowych,

   sytuacji środowiskowej i ekonomicznej, zgodnie z ich potrzebami i

   dyspozycjami , w zależności od merytorycznych i finansowych kompetencji 

   szkół  i zakładów pracy,

5.Kompleksowe badania psychologiczne , pedagogiczne i medyczne pozwalają

   na różnicowanie pierwotnych defektów i ich wtórnych konsekwencji oraz na

   profilaktykę,

6.Integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje szczególnie przy

   badaniu dyspozycji rozwojowych dzieci niepełnosprawnych oraz ich

   mechanizmów kompensacji, a także przy wypracowywaniu systemu

   kształcenia specjalnego i metod pracy pedagogicznej, jak również       

   psychoterapeutycznej.