dr Alicja Olszak
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS
w Lublinie
 
 

Preferencja wartości osób przewlekle chorych – w świetle badań empirycznych


Artykuł jest komunikatem z badań dotyczących wartości preferowanych przez osoby przewlekle chore – ze schyłkową niewydolnością nerek. Jedynym sposobem postępowania medycznego i umożliwienia dalszego życia pacjenta jest w tym przypadku zastosowanie – w odpowiednim czasie – jednej z form leczenia nerkozastępczego, tj. dializy otrzewnowej, hemodializy lub transplantacji nerki. W niniejszej pracy przedstawiono badania przeprowadzone w grupie 40 chorych, hospitalizowanych. Zastosowano 3 techniki do badania preferencji wartości: „Test Bajki”, „Kwestionariusz Aksjologiczny” oraz „Podtest Aksjologiczny”. Wyniki pokazały, iż wartości religijne, społeczne i moralne dominują w obrazie systemu wartości badanych. Jednocześnie badania dają podstawę do wysunięcia postulatu, iż w placówce szpitalnej osoba pedagoga specjalnego powinna także znaleźć swoje znaczące miejsce. Wydaje się również, iż idee pedagogiki terapeutycznej winny być bardziej pomocne dla człowieka w sytuacji choroby.