Mgr Małgorzata Ogorzałek
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza
Sandomierz
 
 
WARUNKI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO UCZNIÓW Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH W OKRESIE REFORMY OSWIATY

 

Dzięki wprowadzeniu reformy oświaty możemy się krytycznie przyjrzeć systemowi kształcenia specjalnego w naszym kraju. Porównywać tu będę warunki kształcenia uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkołach masowych, w systemie klas specjalnych oraz warunki tzw. integracji pozornej tj. uczeń upośledzony umysłowo w klasie masowej. Integracja pozorna nie zapewnia kompleksowej pomocy specjalnej i nie realizuje procesu rewalidacji. Problemy związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych podzieliłam na dwie grupy:

- problemy ucznia,
- problemy nauczyciela.
Wnioski zawierają postulaty, jakie należałoby zrealizować w celu uczynienia kształcenia specjalnego bardziej efektywnym. Dostrzegając ujemne strony tego systemu należy wprowadzić zmiany przede wszystkim na miarę oczekiwań rodziców i potrzeb uczniów upośledzonych umysłowo oraz warunków lokalnych poszczególnych gmin.