dr Jolanta Łęczycka
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS w Lublinie


Historia Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej i główne kierunki działalnosci naukowo - dydaktycznej w UMCS w LublinieZakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie powstał z inicjatywy dr hab. Zofii Sękowskiej w 1970 roku.W roku 1973, kiedy w UMCS nastąpiła reorganizacja studiów pedagogicznych, powstał Wydział Pedagogiki i Psychologii, a na nim nowe kierunki 4 -letnich studiów magisterskich – w tym „pedagogika specjalna”. Kierunek ten już od momentu swego powstania cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W toku studiów, stacjonarnych i zaocznych, magisterskich i licencjackich, na przestrzeni lat wielokrotnie dokonywano zmian polegających między innymi na wzbogacaniu i rozszerzaniu zakresu kwalifikacji absolwentów. Od 1978 roku prowadzone jest Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej o specjalności rewalidacja upośledzonych umysłowo, rewalidacja niewidomych i niedowidzących (w zależności od potrzeb),a od 1999 roku także resocjalizacja. Po przejściu na emeryturę Twórczyni Zakładu prof. dr hab. Zofii Sękowskiej, kierownictwo Zakładu objęła dr hab. Maria Chodkowska.W tym okresie trzech pracowników Zakładu uzyskało stopień doktora habilitowanego (Z. Bartkowicz, Z. Palak, J. Kirenko). W 1999 roku z Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej wyodrębnił się Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, którym kieruje prof. dr hab. M. Chodkowska – liczy on 8 pracowników. Kierownictwo nad Zakładem Psychopedagogiki Specjalnej zostało powierzone dr hab. Zofii Palak – liczy on obecnie 14 osób /3 doktorów habilitowanych, 10 doktorów oraz 1 pracownik na stanowisku specjalisty/. Działalność naukowo-badawcza Profesor Zofii Sękowskiej i pracowników Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej prowadzona od początku jego powstania, znalazła swój wyraz także w postaci licznych publikacji indywidualnych i zbiorowych, wydawanych przez Wydawnictwo UMCS, oficyny ogólnopolskie jak i zagraniczne. Ponadto aktywny udział pracowników w konferencjach, seminariach i stażach naukowych - krajowych i zagranicznych, badaniach w ramach problemu węzłowego MOiW sprawia, że Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie wywiera znaczący wpływ na zakres i kierunki badań naukowych w tej dziedzinie w kraju.