dr Ewa Maria Kulesza
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


Ocena przyjazna dziecku - pedagog specjalny w przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym

W referacie podejmowane jest zagadnienie diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym. Prezentowana ocena rozwoju psychoruchowego w warunkach przedszkola ogólnodostępnego i integracyjnego dotyczy populacji o prawidłowym rozwoju umysłowym oraz z dysfunkcją intelektualną. Jedną z najbardziej dostępnych dla pedagoga metod jest obserwacja naturalnej aktywności dziecka, w tym czynności samoobsługowych oraz zabawy spontanicznej. Obserwacja prowadzona z uwzględnieniem dwóch aspektów, technicznego poziomu czynności i komunikacyjnej strony działalności, pozwoli na określenie głównych kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej. Oprócz ogólnie przyjętych metod, technik i narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pedagog specjalny powinien być wyposażony w umiejętność samodzielnego konstruowania sytuacji diagnostycznych. W niniejszym referacie za podstawę teoretyczną dla opracowania algorytmu zadań diagnostycznych posłużyła teoria "Sfery Najbliższego Rozwoju" L.S. Wygotskiego. Głównym celem oceny rozwoju zgodnie z koncepcją Wygotskiego jest poznanie potencjalnych, „wyłaniających się” możliwości dziecka i stworzenie indywidualnego programu terapii. Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym w naturalnych sytuacjach oraz w trakcie wykonywania zadań, uwzględniających stopniowanie pomocy, pozwoli na uzupełnienie i uściślenie diagnozy psychologicznej i jednocześnie umożliwi indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu.