dr hab. Janusz Kirenko
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


W STRONĘ SPOŁECZNEGO MODELU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Trójstopniowy podział terytorialny kraju wraz ze szczegółowym podziałem obowiązków należących do samorządów różnych szczebli i administracji rządowej stwarza nowe możliwości osobom niepełnosprawnym. Będą otrzymywać pomoc i wsparcie bliżej miejsca zamieszkania, czemu ma służyć ogrom zadań spoczywających na powiecie, w tym na powiatowym centrum pomocy rodzinie, powiatowym urzędzie pracy i staroście. Większość działań pomocowych, leżących w gestii agend rządowych przejętych zostało przez agendy samorządowe oraz lokalne organizacje pozarządowe. Jest to bardzo ważna zmiana; zmiana, która w konsekwencji może prowadzić do przejścia z obecnie funkcjonującego modelu niepełnosprawności, zwanego indywidualnym, do modelu umiejscawiającego problem niepełnosprawności w społecznych ramach, czyli modelu społecznego.