mgr Monika Gołubiew
Kuratorium Oswiaty Gdańsk

PEDAGOG SPECJALNY— JEGO ROLA I ZADANIA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

W zreformowanej, nowej szkole dzieci niepełnosprawne mogą już uczyć się razem z ich zdrowymi rówiesnikami. W wielu szkołach masowych powstają klasy integracyjne, gdzie znajduje zatrudnienie pedagog specjalny jako tzw. nauczyciel wspomagający. Przygotowany do pracy z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnosci? w placówkach specjalistycznych musi sprostać zadaniom, często innym niż te, jakich się spodziewał (wynikających np. z własnego doswiadczenia zawodowego czy z wiedzy nabytej podczas studiów pedagogicznych).

Zadania pedagoga specjalnego w klasie (szkole) integracyjnej można podzielić na trzy grupy (nawzajem się przenikające i uzupełniające):1) zadania edukacyjne – tworzenie programów indywidualnych dla poszczególnych dzieci niepełnosprawnych, mając na uwadze ich możliwosci fizyczne, psychiczne i intelektualne oraz praca z tymi dzieçmi na zaj´ciach integracyjnych i podczas godzin rewalidacji indywidualnej (doswiadczenia i badania własne); 2) zadania integrujące - czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy wszystkimi dziećmi w szkole i poza nią oraz ich rodzicami, a także między nim samym a nauczycielem wiodącym w celu bezkonfliktowej i satysfakcjującej współpracy podczas zajęć lekcyjnych; 3) zadania wychowawcze - przygotowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych poswięconych na realizację ciekawych, ważnych problemów mających na celu wszechstronne wspomaganie rozwoju osobowosci wszystkich uczniów klasy integracyjnej; koordynowanie tematów wychowawczych realizowanych przez innych nauczycieli tej klasy (wszak wychowanie nie może ograniczać się tylko do jednej „wychowawczej“ godziny, lecz każdy nauczyciel w ramach własnego przedmiotu, w różnorodny sposób ma przekazywać dzieciom i młodzieży najważniejsze wartosci zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym).