mgr Marzena Dworznikowska
UWM w Olsztynie


Zagrożenia edukacji specjalnej o okresie przemian społecznych – refleksje z pozycji pedagoga specjalnego

Dokonujące się zmiany w ostatnim dziesięcioleciu, to zmiany społeczne i ekonomiczne decydujące o wartościach i jakości życia, zasadach funkcjonowania społecznego oraz każdej jednostki indywidualnie. Twórcy przemian w edukacji działają w przekonaniu ( z którym wszyscy się zgadzamy), że nie można reformować polskiej oświaty bez uwzględnienia w niej potrzeb dzieci o różnym typie niepełnosprawności. Stworzono więc korzystne warunki kształcenia dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, z głębokim upośledzeniem umysłowym, które pozostawały do tej pory poza środowiskiem rówieśników. Nie sposób jednak zauważyć zagrożeń edukacji specjalnej, wynikających z dokonujących się przemian i wpływających bezpośrednio na jakość życia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, później pracowników oraz ich rodzin. Pragnę zatem przeanalizować strukturę istniejących zagrożeń w trzech płaszczyznach: prawnej, ekonomicznej, społecznej, wskazując jednocześnie implikacje konkretnych rozwiązań.